Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_3E3A76B8_0064_40cc_B4A2_7D53D2100EE6;Kodelister;;diagram;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_C69AFD27_05F0_4d08_B5F0_64E4D9BB45EF;Hovedskjema;;diagram;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;Reinbeiteområde;felles administrativ enhet for mange reinbeitedistrikter -- Definition -- common administrative unit for several reindeer pasture districts;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;Årstidsbeite;beiteområde brukt av reindrifta i en bestemt årstid Merknad: Reindrift er en nomadisk næring med en syklisk veksling mellom beiter tilpasset reinens krav i den enkelte årstid. Et reindriftsår er inndelt i 5 ulike årstider med tilhørende årstidsbeiter. -- Definition -- grazing area used for reindeer husbandry in a specific season;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_20786F0B_B8C9_48da_900F_637D85AEFD4C;OppsamlingområdeGrense;avgrenser et oppsamlingsområde -- Definition -- demarcates a round-up area;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;Reinbeitedistrikt;administrativ arealenhet Merknad: Reinbeiteområdene er inndelt i administrative enheter kalt reinbeitedistrikter. Reinbeitedistriktets arealer forvaltes av egne styrer valgt av og blant reinbeitedistriktets reineierne. Et reinbeitedistrikt kan inneholde en eller flere siidaer. -- Definition -- administrative area unit;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_405949C1_60F8_44c9_9A3A_C3CFB7E54BA8;ReindriftKonvensjonsområdeGrense;avgrenser et reindriftkonvensjonsområde -- Definition -- demarcates a reindeer husbandry convention area;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_409C0AF0_4B10_4193_B09C_C0537BC9FE07;ReinbeitedistriktGrense;avgrenser et reinbeitedistrikt -- Definition -- demarcates a reindeer pasture district;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_43D1367B_B2B2_4d76_B69E_0EBFD280F19D;ÅrstidsbeiteGrense;avgrenser et årstidsbeite -- Definition -- demarcates a seasonal grazing area;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;ReindriftKonvensjonsområde;administrativ avgrensing av svenske reineieres beiteområder i Norge Merknad: I hht. den norsk-svenske beitekonvensjonen -- Definition -- administrative demarcation of Swedish reindeer owners' grazing areas In Norway;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_7AD08BF6_0986_4ecd_9DAA_209B1726EC8E;BeitehageGrense;avgrenser en beitehage -- Definition -- demarcates a grazing enclosure;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_A1B50520_81A5_430e_A6FE_5BDF226E3C9C;ReinDrivingslei;lei eller trasé i terrenget der reinen drives og til dels trekker selv mellom årstidsbeiteområder -- Definition -- track or route in the terrain along which the reindeer are driven and, to a certain extent, migrate of their own accord between seasonal grazing areas;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_A1F4C082_F8EB_48eb_B250_06DF26BC3EAA;ReinDrivingsleiGrense;avgrenser en drivingslei -- Definition -- demarcates a driving track;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_A458563D_4B1B_49d1_B895_E89E91F4D33C;ReinTrekklei;viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk -- Definition -- important natural migration paths between grazing areas and past passages, where the reindeer migrate of their own accord, one-by-one or in herds;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_A7A2E217_D718_4b85_A9D2_C5822010B40A;ReinbeiteområdeGrense;avgrenser et reinbeiteområde -- Definition -- demarcates a reindeer pasture area;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_A9482688_06D5_4cb6_858E_744467D37D95;Oppsamlingområde;naturlige avgrensninger hvor reinen samles midlertidig under innsamling til flytting, kalvemerking, skilling eller slakt -- Definition -- natural demarcations where the reindeer are gathered temporarily during round-up for moving, tagging of calves, separation or slaughtering;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_EA5F2EA3_D89A_4e83_81A4_84C2E37B8437;SiidaområdeGrense;avgrenser et siidaområde -- Definition -- demarcates a siida area;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_EF7C5AD0_B726_42cd_A4B5_6079D80DD211;Beitehage;lukket inngjerdet område der reinen samles/oppbevares for foring eller i påvente av å taes in i et område avgrenset av et arbeidsgjerde -- Definition -- enclosed, fenced area where the reindeer are rounded up/kept for feeding or before being driven into an area demarcated by a work enclosure;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;ReindriftAnlegg;anlegg og løyper brukt av reindrifta for å utføre sentrale oppgaver som merking, skilling og slakting av rein -- Definition -- facility and trails used for reindeer husbandry to perform central tasks such as tagging, separation and slaughtering of reindeer;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_FDFC56BF_8750_4433_B61E_C10C1BA2C8D8;Siidaområde;arealenhet brukt av et beitelag Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap. -- Definition -- area unit used by grazing group;objekttype;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_13490A15_8322_4d78_AAA3_C64063A1B81B;Reindriftsanleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition - - specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing;kodeliste;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_43E5E9FF_3067_4d90_803E_8C4643961E37;ReindriftSesongområde;identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition - - identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.;kodeliste;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_58518A56_E95A_4427_8616_5FC572F4AB56;ReinbeiteområdeID;identifisering av et reinbeiteområde -- Definition - - identification of a reindeer pasture area;kodeliste;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_8192E8B4_E40C_49bd_9171_147C12BABD46;ReinbeitedistriktID;identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition - - identification of reindeer pasture district;kodeliste;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_C33F436B_B6CC_4e12_BB0F_EDA8B3360559;ReinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition - - indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;kodeliste;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0 EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;link;informasjon om områdestyrer, lokalkontorer o.s.v Merknad: Kan være link til Reindriftsforvaltningens hjemmesider for reinbeiteområder, se http://www.reindrift.no/index.gan?id=846&subid=0 -- Definition -- information about area manager, local offices, etc. Note: Could be a link to the District Reindeer Husbandry Administration's web pages, cf. http://www.reindrift.no/index.gan?id=846&subid=0;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeiteområde EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeiteområde EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeiteområde EAID_0CF7B767_ACB9_4ff0_A612_FD6F905A2D63;reinbeiteområdeID;identifisering av et reinbeiteområde -- Definition -- identification of a reindeer pasture area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeiteområde EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Årstidsbeite EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Årstidsbeite EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Årstidsbeite EAID_0EE0DC36_2759_4495_9F2D_35A4F75ADC75;reindriftSesongområde;identifiserer hvorvidt reinbeiteområdet er egnet og brukes til vårbeite, høstbeite, etc -- Definition -- identifies whether the reindeer pasture area is suitable and is being used for spring grazing, autumn grazing, etc.;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Årstidsbeite EAID_20786F0B_B8C9_48da_900F_637D85AEFD4C;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\OppsamlingområdeGrense EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;beitetid;fastsatt beitetid innen et reinbeitedistrikt Merknad: f.eks. 1.1 - 31.12 -- Definition -- established grazing period in a reindeer pasture district Note: e.g. 1 Jan. - 31 Dec.;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;beitetidVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;grenseVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;link;referanse til reindriftsplaner o.s.v, der en finner mer info om hvert distrikt, bl.a. om antall utøvere, og få en kobling i datasettet til dokumentene på internett -- Definition -- reference to reindeer husbandry plans, etc. Access to more information about each district, such as the number of herders, etc. Data set link to Internet documents;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;reinbeitedistriktID;identifisering av et reinbeitedistrikt -- Definition -- identification of reindeer pasture district;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;reintallHøyeste;fastsatt høyeste reintall -- Definition -- specified maximum number of reindeer;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_3476B8E9_CE04_458f_86E0_3A5621F1AE79;reintallVedtak;vedtaksorgan og dato for vedtak -- Definition -- decision-making body and date of resolution;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Reinbeitedistrikt EAID_405949C1_60F8_44c9_9A3A_C3CFB7E54BA8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområdeGrense EAID_409C0AF0_4B10_4193_B09C_C0537BC9FE07;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinbeitedistriktGrense EAID_43D1367B_B2B2_4d76_B69E_0EBFD280F19D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ÅrstidsbeiteGrense EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområde EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområde EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;reindriftKonvensjonsområdenavn;identifisering av reindriftskonvensjonsområde -- Definition -- identification of reindeer convention area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområde EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;reindriftsanleggstype;;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområde EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;reindriftSesongområde;;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområde EAID_503B47AA_A39C_437f_9E4D_4364F6330E1B;siidaNavn;Navn på den administrative enheten som går under navnet SIIDA.;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftKonvensjonsområde EAID_7AD08BF6_0986_4ecd_9DAA_209B1726EC8E;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\BeitehageGrense EAID_A1B50520_81A5_430e_A6FE_5BDF226E3C9C;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinDrivingslei EAID_A1B50520_81A5_430e_A6FE_5BDF226E3C9C;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinDrivingslei EAID_A1F4C082_F8EB_48eb_B250_06DF26BC3EAA;grense;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinDrivingsleiGrense EAID_A458563D_4B1B_49d1_B895_E89E91F4D33C;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinTrekklei EAID_A458563D_4B1B_49d1_B895_E89E91F4D33C;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinTrekklei EAID_A7A2E217_D718_4b85_A9D2_C5822010B40A;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReinbeiteområdeGrense EAID_A9482688_06D5_4cb6_858E_744467D37D95;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Oppsamlingområde EAID_A9482688_06D5_4cb6_858E_744467D37D95;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Oppsamlingområde EAID_EA5F2EA3_D89A_4e83_81A4_84C2E37B8437;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\SiidaområdeGrense EAID_EF7C5AD0_B726_42cd_A4B5_6079D80DD211;område;inngjerdet område -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Beitehage EAID_EF7C5AD0_B726_42cd_A4B5_6079D80DD211;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Beitehage EAID_EF7C5AD0_B726_42cd_A4B5_6079D80DD211;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Beitehage EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftAnlegg EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;reinbeitebrukerID;angir hvilket reinbeitedistrikt som bruker beiteområdet -- Definition -- indicates which reindeer pasture district uses the pasture area;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftAnlegg EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;reindriftsanleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition -- specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing ;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftAnlegg EAID_F8B72A6C_B237_4012_8948_8336F4D4518F;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\ReindriftAnlegg EAID_FDFC56BF_8750_4433_B61E_C10C1BA2C8D8;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Siidaområde EAID_FDFC56BF_8750_4433_B61E_C10C1BA2C8D8;områdenavn;;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Siidaområde EAID_FDFC56BF_8750_4433_B61E_C10C1BA2C8D8;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Erstattet;Rein-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Rein\Rein-4.0\Siidaområde