Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 24 av 24

Hornkoraller produktspesifikasjon

Video-observasjoner av Hornkoraller (bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog) fra Mareano-toktene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller

Gyldig

20201201


Korallrev produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Korallrev og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Korallrev egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev

Gyldig

20230401


Mareano bunnprøver linjer produktspesifikasjon

Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. Linjen refererer til start/stop posisjon for linjen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer

Gyldig

20210601


Mareano bunnprøvestasjoner produktspesifikasjon

Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner

Gyldig

20210501


Mareano kjemistasjoner produktspesifikasjon

Stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år. Årene 2006-2019 er prøvene samlet inn på Mareano-tokt, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner

Gyldig

20220201


Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse produktspesifikasjon

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse

Gyldig

20201201


Mareano bunnprøver punkt produktspesifikasjon

Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver punkt

Gyldig

20210601


Mareano referansestasjoner produktspesifikasjon

Oversikt over stasjoner tatt på Mareano-tokt. De er gruppert som referansestasjoner (samling av forskjellige redskap/prøver/stasjoner). Posisjonene til stasjonene refererer til midtpunktet på video-transektet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner

Gyldig

20210601


NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner produktspesifikasjon

Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser observerte forekomster av de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner

Gyldig

20230801


NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert produktspesifikasjon

Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert

Gyldig

20230801


Organiske miljøgifter i marine sedimenter produktspesifikasjon

Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter

Gyldig

20220201


Naturtyper - Sårbare marine habitater produktspesifikasjon

Datamodell for Naturtyper - Sårbare marine habitater. Datasettet er en del av pilotprosjektet "Marine Grunnkart i Kystsonen" og viser forekomsten av åtte forskjellige habitater som er definert som sårbare; Cerianthidebunn, dødt korallrev, hardbunnskorallskog, reirskjell, ruglbunn, sjøfjærbunn, svamphage og ålegraseng.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Naturtyper - Sårbare marine habitater

Gyldig

20231201


Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata produktspesifikasjon

Observerte sårbare arter. Aggregerte observasjoner av sårbare arter per videotransekt fra MAREANO toktene. https://www.mareano.no/tema/bunnhabitater/sarbare-biotoper Observations of vulnerable marine ecosystems Aggregated observations of vulnerable marine ecosystems (species) per videotransect from MAREANO surveys. https://www.mareano.no/en/topics/habitats/vulnerable-biotope-maps

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata

Gyldig

20201201


Søppel pr. Mareano-stasjon produktspesifikasjon

Observert søppel pr. videostasjon på Mareano-toktene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon

Gyldig

20220301


Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte tapte fiskeredskap på havbunnen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper

Gyldig

20221201


Menneskelig påvirkning -Trålspor produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor

Gyldig

20230301


Trålspor produktspesifikasjon

Antall trålspor observert pr. 100 meter på videostasjoner fra Mareano-toktene.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor

Gyldig

20210115


Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper produktspesifikasjon

observasjoner av ulike korallbunntyper (Levende Lophelia, Korallgrus og Død Lophelia) er loggført i felt under videoundersøkelse av havbunnen. I tillegg vises videotransekt der det ikke er observert korallrev. Observations of coral substrates (Live Lophelia, Coral rubble, and Dead Lophelia) are registered in the field during video investigations of the sea-bed. Videotransects with not observation are shown as well.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper

Gyldig

20210301


Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt produktspesifikasjon

Viser antall observerte ulike arter pr. video-transekt. Punktene refererer til midtpunktet for video-transektet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt

Gyldig

20210615


Artsmangfold – Video-observasjoner produktspesifikasjon

Viser antall observerte ulike arter pr. video-transekt. Punktene refererer til midtpunktet for video-transektet.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner

Gyldig

20210615


Videoobservasjoner generelle biotoper produktspesifikasjon

Datamodell for Videoobservasjoner for klassifisering av generelle biotoper. Datasettet viser videoobservasjoner som er brukt til å klassifisere generelle biotoper i områdene undersøkt med video av MAREANO fram til 2019 basert på detaljerte videoanalyser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper

Gyldig

20231215


Referansedata Videostasjoner produktspesifikasjon

Datamodell for Referansedata Videostasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i kystsonen. Det er basert på videoanalyse og viser stedene der kartleggingsprosjektet Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn videomateriale.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Referansedata Videostasjoner

Gyldig

20221201


Mareano videostasjoner produktspesifikasjon

Videostasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano videostasjoner

Gyldig

20210501


Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt produktspesifikasjon

Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt

Gyldig

20230901