Naturtyper - Sårbare marine habitater

Havforskningsinstituttet Gyldig 20231201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Naturtyper - Sårbare marine habitater. Datasettet er en del av pilotprosjektet "Marine Grunnkart i Kystsonen" og viser forekomsten av åtte forskjellige habitater som er definert som sårbare; Cerianthidebunn, dødt korallrev, hardbunnskorallskog, reirskjell, ruglbunn, sjøfjærbunn, svamphage og ålegraseng.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SarbareMarineHabitater/20231201

Viser treff 1 - 10 av 10


SårbareMarineHabitater objekttype

habitater som er definert som sårbare


GenerelleEgenskaperSårbareHabitater objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based