Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_4019A4E5_165A_4285_8185_B9FA081CF2A1;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;observasjoner av ulike korallbunntyper (Levende Lophelia, Korallgrus og Død Lophelia) er loggført i felt under videoundersøkelse av havbunnen. I tillegg vises videotransekt der det ikke er observert korallrev. Observations of coral substrates (Live Lophelia, Coral rubble, and Dead Lophelia) are registered in the field during video investigations of the sea-bed. Videotransects with not observation are shown as well.;produktspesifikasjon;20210301;Gyldig;Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold video-observerte Korallbunntyper EAPK_9D1544EB_4D52_4069_8D8E_5DA000498300;Hornkoraller;Video-observasjoner av Hornkoraller (bløtbunnskorallskog og hardbunnskorallskog) fra Mareano-toktene.;produktspesifikasjon;20201201;Gyldig;Hornkoraller;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Hornkoraller EAPK_7D8F9938_844B_4ee4_8083_1E852CCF57AF;Mareano kjemistasjoner;Stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år. Årene 2006-2019 er prøvene samlet inn på Mareano-tokt, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt.;produktspesifikasjon;20210501;Erstattet;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAPK_12A84C39_7E77_48f6_AE79_914FCF09DE2D;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;Datamodell for Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen, og viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel.;produktspesifikasjon;20230901;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Marint søppel per videotransekt EAPK_A00EBF9A_D7D4_4b34_83D0_7621B5A3145B;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;Datamodell for Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte tapte fiskeredskap på havbunnen.;produktspesifikasjon;20221201;Gyldig;Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning - Tapte fiskeredskaper EAPK_B6313726_995D_4816_AD26_CC3ADBD57147;Menneskelig påvirkning -Trålspor;Datamodell for Menneskelig påvirkning - Trålspor. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser antall observerte spor fra bunntrål på havbunnen. ;produktspesifikasjon;20230301;Gyldig;Menneskelig påvirkning -Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Menneskelig påvirkning -Trålspor EAPK_2D78D30D_DD3D_4994_8AF5_2E518264CA3C;Naturtyper - Sårbare marine habitater;"Datamodell for Naturtyper - Sårbare marine habitater. Datasettet er en del av pilotprosjektet ""Marine Grunnkart i Kystsonen"" og viser forekomsten av åtte forskjellige habitater som er definert som sårbare; Cerianthidebunn, dødt korallrev, hardbunnskorallskog, reirskjell, ruglbunn, sjøfjærbunn, svamphage og ålegraseng.";produktspesifikasjon;20231201;Gyldig;Naturtyper - Sårbare marine habitater;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Naturtyper - Sårbare marine habitater EAPK_4DE84AEA_06FF_4672_8C2A_CF5F5A48805E;Organiske miljøgifter i marine sedimenter;Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder.;produktspesifikasjon;20210215;Erstattet;Organiske miljøgifter i marine sedimenter;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter EAPK_CAFAC97F_7536_4b0a_8EC3_408A7D06939E;ProduksjonsdataBomtrål-20240201;;produktspesifikasjon;20240201;Utkast;ProduksjonsdataBomtrål-20240201;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\ProduksjonsdataBomtrål-20240201 EAPK_3AF2C901_BEFC_44f2_9F2C_E6CEE6578EB0;ProduksjonsdataGrabb-20240201;;produktspesifikasjon;20240201;Utkast;ProduksjonsdataGrabb-20240201;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\ProduksjonsdataGrabb-20240201 EAPK_6DF5E709_C7A5_4718_981F_12D4531F579B;Referansedata Videostasjoner;Datamodell for Referansedata Videostasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i kystsonen. Det er basert på videoanalyse og viser stedene der kartleggingsprosjektet Marine Grunnkart I Kystsonen har samlet inn videomateriale. ;produktspesifikasjon;20221201;Gyldig;Referansedata Videostasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Referansedata Videostasjoner EAPK_CCCEC170_109B_40af_AA96_C7400D42EAC2;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner. Datasettet er en del av Marine Grunnkart i Kystsonen og viser observerte forekomster av de ulike grunn- og hovedtypene innenfor saltvannsbunnsystemer.;produktspesifikasjon;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, punktobservasjoner EAPK_F7171B96_D678_4688_8C49_49792A418916;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;Observerte sårbare arter. Aggregerte observasjoner av sårbare arter per videotransekt fra MAREANO toktene. https://www.mareano.no/tema/bunnhabitater/sarbare-biotoper Observations of vulnerable marine ecosystems Aggregated observations of vulnerable marine ecosystems (species) per videotransect from MAREANO surveys. https://www.mareano.no/en/topics/habitats/vulnerable-biotope-maps;produktspesifikasjon;20201201;Gyldig;Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Sårbare marine bunndyr – observasjonsdata EAPK_3FFDE87B_D57C_4625_90EC_7AE10067DE10;Søppel pr. Mareano-stasjon;Observert søppel pr. videostasjon på Mareano-toktene.;produktspesifikasjon;20210201;Erstattet;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAPK_A2E0001A_409D_4ad8_91AF_E7F2510CD759;Søppel pr. Mareano-stasjon;Observert søppel pr. videostasjon på Mareano-toktene.;produktspesifikasjon;20220301;Gyldig;Søppel pr. Mareano-stasjon;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Søppel pr. Mareano-stasjon EAPK_B9DFD369_1486_48a5_A57F_B57E1C612B20;Trålspor;Antall trålspor observert pr. 100 meter på videostasjoner fra Mareano-toktene.;produktspesifikasjon;20210115;Gyldig;Trålspor;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Trålspor EAPK_CBECE941_9B48_4b9c_B4AC_DE68F8C2B481;Videoobservasjoner generelle biotoper;Datamodell for Videoobservasjoner for klassifisering av generelle biotoper. Datasettet viser videoobservasjoner som er brukt til å klassifisere generelle biotoper i områdene undersøkt med video av MAREANO fram til 2019 basert på detaljerte videoanalyser.;produktspesifikasjon;20231215;Gyldig;Videoobservasjoner generelle biotoper;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Videoobservasjoner generelle biotoper EAPK_48FF5106_7910_41d0_8701_0294EFA79B8B;Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt;Viser antall observerte ulike arter pr. video-transekt. Punktene refererer til midtpunktet for video-transektet.;produktspesifikasjon;20210615;Gyldig;Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Svampobservasjoner per video-transekt EAPK_DF11CF52_A63D_4f23_A471_2B1C7F16918C;Artsmangfold – Video-observasjoner;Viser antall observerte ulike arter pr. video-transekt. Punktene refererer til midtpunktet for video-transektet.;produktspesifikasjon;20210615;Gyldig;Artsmangfold – Video-observasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Artsmangfold – Video-observasjoner EAPK_6F78882D_84AC_4bcc_B359_A72A87D5FF03;Korallrev;Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Korallrev og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Korallrev egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. ;produktspesifikasjon;20150408;Erstattet;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAPK_E24B1D03_B517_4a7d_906A_334A2BA39E3E;Korallrev;Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Korallrev og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Korallrev egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. ;produktspesifikasjon;20230401;Gyldig;Korallrev;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Korallrev EAPK_2406CDEA_C31D_438b_B3A1_F9BD445634EA;Mareano bunnprøver linjer;Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med tauede redskaper: Bomtrål, RP-slede og Video-rigg. Linjen refererer til start/stop posisjon for linjen.;produktspesifikasjon;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver linjer;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver linjer EAPK_2B863504_AF87_4f70_BF68_F8A84DE7EC5B;Mareano bunnprøver punkt;Bunnprøver tatt på Mareano-tokt med ikke-tauede redskaper: vanVeen Grab, Multicorer, Boxcorer og CTD.;produktspesifikasjon;20210601;Gyldig;Mareano bunnprøver punkt;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøver punkt EAPK_A09BF445_C291_44ce_83EA_D9428CF3ED17;Mareano bunnprøvestasjoner;Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.;produktspesifikasjon;20210501;Gyldig;Mareano bunnprøvestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano bunnprøvestasjoner EAPK_78B95DA7_03EA_4ef7_9354_8F95325E7E92;Mareano kjemistasjoner;Stasjoner med analyserte kjemiprøver pr. år. Årene 2006-2019 er prøvene samlet inn på Mareano-tokt, for 2003-2004 er de samlet inn på overvåkingstokt.;produktspesifikasjon;20220201;Gyldig;Mareano kjemistasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano kjemistasjoner EAPK_63ABB3A3_BA09_4fce_9982_E3F314E94490;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.;produktspesifikasjon;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAPK_5A82FCDC_8209_40f5_9E84_584A642A3CA3;Mareano referansestasjoner;Oversikt over stasjoner tatt på Mareano-tokt. De er gruppert som referansestasjoner (samling av forskjellige redskap/prøver/stasjoner). Posisjonene til stasjonene refererer til midtpunktet på video-transektet.;produktspesifikasjon;20210601;Gyldig;Mareano referansestasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano referansestasjoner EAPK_999EF827_83D9_4ca1_A839_24D981794FE2;Mareano videostasjoner;Videostasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.;produktspesifikasjon;20210501;Gyldig;Mareano videostasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareano videostasjoner EAPK_0029B044_B7BE_4e3b_89D5_249981D49F7D;Organiske miljøgifter i marine sedimenter;Datasettet viser innholdet av organiske miljøgifter i marine sedimenter. Sedimentprøver for geokjemiske analyser er hentet primært fra områder med finkornete sedimenter både i åpne marine avsetningsmiljøer og kystnære havområder.;produktspesifikasjon;20220201;Gyldig;Organiske miljøgifter i marine sedimenter;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Organiske miljøgifter i marine sedimenter EAPK_AAA1D605_B515_44c2_B674_D8E0F6F62E70;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;Datamodell for NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert. Datasettet viser den modellerte, romlige fordelingen av observerte NiN grunntyper.;produktspesifikasjon;20230801;Gyldig;NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\NiN grunntyper og hovedtyper av saltvannssjøbunn, predikert