Vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vannkraft/1.2

Viser treff 1 - 13 av 13

DamKategori kodeliste

kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


KonsesjonStatus kodeliste

Liste over mulige status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE


Status kodeliste

objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc.


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


InntakType kodeliste

Type inntak: hovedinntak eller andre inntak


MagasinKategori kodeliste

kategori av magasin: dvs reguleringsmagasin, oppdemt/senket innsjø


Medium kodeliste

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.


InntakFunksjon kodeliste

Type inntak: hovedinntak eller andre inntak


DamFunksjon kodeliste

angivelse av hvilken funksjon dammen har -- Definition - - specification of how the dam regulates the water


DamHovedType kodeliste

konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam


EL_Kraftstasjonstype kodeliste

Merknad: Kodeliste hovedsaklig fra NVE