Sted

objekttype

Kartverket Utkast

Sted inneholder all egenskapene som er felles for de ulike stedsnavnene (og deres skrivemåter) for en lokalitet, uavhengig av språk. Med felles egenskaper menes posisjon, presentasjonsinformasjon, land, kommune, matrikkelnummer, navnetype, osv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommune Stedets kommunetilknytning avhenger av stedets geografiske beligenhet og viser hvlke kommuner stedet ligger i. Kommune (datatype) 0..*
- fylkesnavn Navnet på fylket, navnet vises på flere språk med riktig rekkefølge på spårkene dersom fylket er flerspråklig. CharacterString 1..1
- fylkesnummer Fylkesnummer er definerte identifikasjonskoder for norske fylker og to territorier (Svalbard og Jan Mayen) Fylkesnummer 1..1
- kommunenavn Navnet på kommunen, navnet vises på flere språk dersom kommunen er flerspråklig. CharacterString 1..1
- kommunenummer Kommunenummer er nummer for å identifisere kommunerer og er et firesifret nummer (eks.: 0101) som er unikt for hver kommune i Norge Kommunenummer 1..1
land Hvilke land steder ligger i. Tobokstavers kodeliste, subsett av ISO 3166-1 alpha-2. LandKode (kodeliste) 1..1
navneobjektgruppe Inndeling i kategorier under hver hovedgruppe. Navneobjektgruppe (kodeliste) 1..1
navneobjekthovedgruppe Hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann. Navneobjekthovedgruppe (kodeliste) 1..1
navneobjekttype Stedets navneobjekttype er en underinndeling av navneobjektgruppene som igjen er inndeling av navneobjekthovedgruppene. Navneobjekttype (kodeliste) 1..1
posisjon Stedfesting av objektet med eller uten utstrekning. Flate, kurve, punkt eller punktsky. GM_Object 1..1
sortering Sorteringsegenskapene skal benyttes til å angi stedets viktighet i forskjellige målestokker (i forhold til andre stedsnavn). Sortering (datatype) 1..1
- sortering1Kode Bokstavkode fra A til N der N er viktigste objekttype som tegnes først, mens A er de minst viktige som vises dersom det er plass. Sortering1Kode (kodeliste) 1..1
- sortering2Kode Tall fra 1 til 99 som brukes til å sortere innefor sortering1kode, der 99 har høyest prioritet. Sortering2Kode (kodeliste) 1..1
språkprioritering Angir rekkefølgen av navn på forskjellige språk som skal vises på skilt og kart, jf. forskriften § 7 annet ledd. SpråkprioriteringKode (kodeliste) 0..1
stedsnummer Stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr. Stedsnummeret er et løpende nummer systemet gir stedet som en identifikator. Stedsnummeret er unikt og kan ikke brukes om igjen. Integer 1..1
stedstatus Stedstatus forteller om stedet (navneobjektet) eksisterer, er historisk eller er planlagt. StedstatusKode (kodeliste) 1..1
tilleggsopplysninger Her kan registerføreren legge inn opplysninger som er relevante for stedet. Tilleggsopplysning (datatype) 0..*
- eksterneOpplysninger Lenke til opplysnnger som ligger utenfor registeret/databasen, for eksempel en nettside. URI 0..1
- oppdateringsdato Dato for siste oppdatering. DateTime 1..1
- registreringsdato Dato for første registrering. DateTime 1..1
- tekst Her føres opplysninger som ikke er direkte knyttet til etymologi. CharacterString 0..*
- tilleggsopplysningstype Viser hvilken type opplysning dette er. For eksempel kan en slik kode være "språkfaglig", som brukes når navneansvarlig ser behov for utdypende informasjon om et stedsnavns opphav. TilleggsopplysningtypeKode (kodeliste) 1..1
vedtaksmyndighet Vedtaksmyndigheten er bestemt av loven og avhengig av navneobjekttype og geografisk beliggenhet. VedtaksmyndighetKode (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
kommune Kommune 0..*
land LandKode 1..1
navneobjektgruppe Navneobjektgruppe 1..1
navneobjekthovedgruppe Navneobjekthovedgruppe 1..1
navneobjekttype Navneobjekttype 1..1
GM_Object 1..1
sortering Sortering 1..1
språkprioritering SpråkprioriteringKode 0..1
stedsnummer Integer 1..1
stedstatus StedstatusKode 1..1
tilleggsopplysninger Tilleggsopplysning 0..*
vedtaksmyndighet VedtaksmyndighetKode 1..1
Name Type English Description
gyldigFra DateTime validFrom The time when the phenomenon started to exist in the real world.
gyldigTil DateTime validTo The time from which the phenomenon no longer exists in the real world.
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
kommune Kommune
land LandKode
navneobjektgruppe Navneobjektgruppe
navneobjekthovedgruppe Navneobjekthovedgruppe
navneobjekttype Navneobjekttype
posisjon GM_Object
sortering Sortering
språkprioritering SpråkprioriteringKode
stedsnummer Integer
stedstatus StedstatusKode
tilleggsopplysninger Tilleggsopplysning
vedtaksmyndighet VedtaksmyndighetKode

Vis Sted i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommune 0 ..*
LandKode 1 ..1
Navneobjektgruppe 1 ..1
Navneobjekthovedgruppe 1 ..1
Navneobjekttype 1 ..1
GM_Object 1 ..1
Sortering 1 ..1
SpråkprioriteringKode 0 ..1
Integer 1 ..1
StedstatusKode 1 ..1
Tilleggsopplysning 0 ..*
VedtaksmyndighetKode 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Sted 1 stedsnavn Stedsnavn 1..*
arv subtype Sted supertype Fellesegenskaper