FriluftTurvei

objekttype

Kartverket Gyldig

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
geometri Geometri Kurve 1..1
spesialFotrutetype Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. SpesialFotrutetype (kodeliste) 0..1
veitype Type turvei Veitype (kodeliste) 1..1
årstidsbruk Angir om bruk av turveien er begrenset etter sesong. Årstidsbruk (kodeliste) 1..1
sperrebom Angir om sperrebom finnes. JaNei (kodeliste) 0..1
sperrebomTilgjengelig Angir om sperrebom er tilgjengelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom sperrebom er "Ja". JaNei (kodeliste) 0..1
belysning Veibelysning Belysning (kodeliste) 0..1
dekkeMateriale Type underlag Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 1..1
plankeavstand Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal. Real 0..1
bredde Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
stigning Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 0..1
tverrfall Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 0..1
møteHvileplass Angir om hvileplasser finnes. JaNei (kodeliste) 1..1
antallTilstrekkelig Angir om antall møteplasser er tilstrekkelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis møte-/hvileplass er "Ja". JaNei (kodeliste) 0..1
friHøyde Fri høyde over veibanen Frihøyde (kodeliste) 0..1
ledelinje Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje. Ledelinje (kodeliste) 1..1
ledelinjeKontrast Angir hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje. Kontrast (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingElRullestol Angir om turveien møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingSyn Angir om turveien møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
segmentLengde Lengde til segment av Turvei. Verdien kalkuleres I database. Real 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
Fellesegenskaper
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
Kurve 1..1
SpesialFotrutetype 0..1
VEITYPE Veitype 1..1
Årstidsbruk 1..1
SPERREBOM JaNei 0..1
SPERREBOMTILGJENGELIG JaNei 0..1
Belysning 0..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
Dekkefasthet 1..1
PLANKEAVSTAND Real 5 0..1
BREDDE Integer 5 0..1
STIGNING Real 5 0..1
TVERRFALL Real 5 0..1
MØTEHVILEPLASS JaNei 1..1
ANTALLTILSTREKKELIG JaNei 0..1
Frihøyde 0..1
Ledelinje 1..1
LEDELINJEKONTRAST Kontrast 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
SEGMENTLENGDE Real 20 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
objektNr Integer
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
opphav CharacterString source
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
geometri Kurve
spesialFotrutetype SpesialFotrutetype
veitype Veitype
årstidsbruk Årstidsbruk
sperrebom JaNei
sperrebomTilgjengelig JaNei
belysning Belysning
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
dekkeFasthet Dekkefasthet
plankeavstand Real
bredde Integer
stigning Real
tverrfall Real
møteHvileplass JaNei
antallTilstrekkelig JaNei
friHøyde Frihøyde
ledelinje Ledelinje
ledelinjeKontrast Kontrast
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingElRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering
segmentLengde Real
forbedringsforslag CharacterString

Vis FriluftTurvei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
SpesialFotrutetype 0 ..1
Veitype 1 ..1
Årstidsbruk 1 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Belysning 0 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Dekkefasthet 1 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
JaNei 1 ..1
JaNei 0 ..1
Frihøyde 0 ..1
Ledelinje 1 ..1
Kontrast 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftTurvei supertype Fellesegenskaper