Administrative enheter

Kartverket Erstattet 4.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AdmEnheter/4.2

Viser treff 1 - 47 av 47

AdministrativEnhet objekttype

område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå


AdministrativEnhetNavn datatype

offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon


AdministrativGrense objekttype

grense for regional eller lokal administrasjon


AvtaltAvgrensningslinje objekttype

avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.


AvtalteGrenser objekttype

avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse


BeregnetGrense objekttype

grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denneDokumentasjonsreferanse datatype

henviser til fastsettings- eller lovinformasjonFastsettingstype kodeliste

liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.Fylke objekttype

administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå


Fylkesgrense objekttype

avgrensning av fylke


Fylkesnummer kodeliste

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.GrenseMellomNasjoner objekttype

grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse


Grensestatus kodeliste

liste over juridisk status på den administrative grensa


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.
Kommune objekttype

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå


Kommunegrense objekttype

avgrensing av kommune


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Landkode kodeliste

alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisionsMaritimeGrenser objekttype

grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedNasjon objekttype

selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå


NorskeGrenser objekttype

grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder


NøyaktighetsklasseKode kodeliste

Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen
Riksgrense objekttype

avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner


Språkkode kodeliste

ISO 639 del 3 språkkodetabell Merknad: ufullstendig kodeliste pga. importfeil language code tables of ISO 639 part 3 ISO 639-3 is a code that aims to define three-letter identifiers for all known human languages. At the core of ISO 639-3 are the individual languages already accounted for in ISO 639-2.
Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


TerrengdetaljKode kodeliste

Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.


Territorialgrense objekttype

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen