Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6F92C962_CF62_456b_9C45_9BD3AC43335F;Realisering fra Generelle typer Posisjonskvalitet;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_0CC3FE42_FD21_44f7_9D69_D1444FE83711;Datatyper;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_85461299_45D3_41ad_AF57_A162C4F10B3D;Kommune;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_B3CF31AC_93EE_4ba9_AB03_E0435F17474A;Nasjon;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_3CF6706A_98CE_4b97_8AF4_60BF0FDCFF2E;Fylke;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_932E644E_A108_423d_93AB_10F2ED75D9AF;Administrativ enhet;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_515C85D6_9735_4dfa_96B2_2AA1129019AB;Administrativ grense;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_25324894_DD8F_4953_9F57_947D888E7006;Supertype SOSI Objekt adm grenser og enheter;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_6C1CBB47_EEA6_4d01_A324_3DAB38D79DB6;Kodelister;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C963806E_51F6_473d_B03E_644AAF991F94;Realisering fra ISO 00639;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_2720D1BB_1A24_43f2_912C_6ED86839102A;Realisering fra Generelle typer SOSI Objekt;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_62AA64A8_FA86_4584_ADA1_0C06773D7655;Maritime grenser;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_95D67B6C_EB1B_425a_9446_CD63B41F72F4;Supertype SOSI Objekt andre grenser;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_80739E5B_381F_4b49_B219_5A097FD4046D;Realisering fra ISO 3166;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_F1768659_AC6B_4bbf_9F0C_B21BED72A678;Pakkerealisering;;diagram;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_085100A9_D077_4cc2_AA13_4184FF7EAC6B;MaritimeGrenser;grense i hav som er knyttet til forvaltning og ressursutnyttelse med hjemmel i Havrettskonvensjonen eller som er knyttet til overenskomster med andre stater;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_2B4FFC9F_85DB_4ff4_AF97_3D3700C02991;Fylkesgrense;avgrensning av fylke;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;AdministrativGrense;grense for regional eller lokal administrasjon;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_3E87F9D0_2CCF_44f6_96FD_E947CB74A4CC;BeregnetGrense;grenser som er beregnet utenfor og parallelt med grunnlinjen i en gitt avstand fra denne;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_4CFADC80_2CF0_4111_9184_EBDEF1F68DEF;GrenseMellomNasjoner;grenser i hav som avgrenser norske områder fra andre lands områder, eller avgrensning av områder hvor flere stater har avtale om felles ressursutnyttelse;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_4F0DA5F2_9CA7_47f6_87B1_FE154CB83117;Kommune;inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_563F36E4_A93F_4805_8C64_3E771132C980;Kommunegrense;avgrensing av kommune;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_691F326F_F784_4c5e_9DF5_D266A12261B8;AvtaltAvgrensningslinje;avtalt avgrensningslinje til havs basert på folkerettslig bindende avtaler Merknad: Avtalt avgrensningslinje vil normalt gjelde alle aktuelle former for kyststatsjurisdiksjon. Detaljene vil framgå av den aktuelle avgrensningsavtale. Merknad 2: Benyttes også som avgrensning av kontinentalsokkel i internasjonalt farvann, der flere stater kan framlegge dokumentasjon om rettigheter til sokkelen, men der statene har kommet til enighet om en avgrensningslinje.;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_81B44224_EF1A_4758_8DD5_3B15974FA66A;AvtalteGrenser;avtale mellom to eller flere stater om en felles grense, enten mellom nasjonene eller som avgrensning av felles område for ressursutnyttelse;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_86CE96FF_96E0_4664_8F71_CA144146D5FD;AdministrativEnhet;område hvor det utøves offentlig forvaltning på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_8AF17AF1_70CC_4b75_B215_C5FC89E74F3F;Fylke;administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_955353A9_FAF9_48f8_9A75_A1AC4B877823;NorskeGrenser;grense i hav som eksisterer for å avgrense norske områder;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_BF58FDC8_8505_4699_ADBF_9848E977570D;Riksgrense;avgrensningen av nasjonen Norge på land mot andre nasjoner;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_F7550DEC_E678_4fa9_97BF_3DAF1E2C6EFD;Nasjon;selvstendig stat hvor landområdene, sammen med eventuelle havområder for kyststater, utgjør statens suverenitetsområde Merknad 1: Også kalt territorialområde Merknad 2: Tilsvarer NUTS 1 på internasjonalt statistisk nivå;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_F8B0B491_9AB3_4147_9E67_691DCE210984;Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_FD1906A6_8A30_476b_A629_01DFACFB4E32;Territorialgrense;avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen;objekttype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_21D91A05_454F_49a9_8F2A_EB31494E1251;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_46EBF1AF_085A_4359_9472_F20D8A45483C;Kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.;datatype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_66BA5775_07D0_49f5_903D_AE50EB40C9A1;AdministrativEnhetNavn;offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon;datatype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_D0935D20_1C80_490c_B2F4_284194156803;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;Dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;datatype;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_119C018E_76B4_47df_9B1A_FE4195C9A532;Språkkode;ISO 639 del 3 språkkodetabell Merknad: ufullstendig kodeliste pga. importfeil language code tables of ISO 639 part 3 ISO 639-3 is a code that aims to define three-letter identifiers for all known human languages. At the core of ISO 639-3 are the individual languages already accounted for in ISO 639-2.;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_146A747D_988B_497b_87D3_5B17A2B9C963;TerrengdetaljKode;Kodeliste over hvilke terrengdetaljer en teiggrense kan følge.;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_2CB5B4E4_6C7F_41e9_8CE4_423F61E276A3;Landkode;alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_4790CF59_BEC6_4155_903B_B4F5A7F30D13;Fastsettingstype;liste over ulike måter en administrativ grense kan være fastsatt på Merknad: Måten for fastsetting av administrativ grense sier ikke noe om hvor nøyaktig posisjonsbestemmelsen er i forhold til grensemerket eller terrengdetaljer i marka. For grenser kan det derfor framkomme nye og bedre målinger som gir en mer nøyaktig posisjonsbestemmelse.;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_871A21D6_986B_456c_832D_F8E1ABCC84B2;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_A7661247_7D9B_4b96_8191_4E1933C2BE17;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C0E241B7_F863_46e8_B4F5_79A98A700768;Grensestatus;liste over juridisk status på den administrative grensa;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_C4D625F1_655F_44ad_B2FE_F051810E70AB;Fylkesnummer;nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_F16E2FDD_6CA1_4f2f_8EDB_905FDC042ABB;NøyaktighetsklasseKode;Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på teiggrensepunkt er basert på kodet nøyaktighet på teiggrensepunktene. Klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen.;kodeliste;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter EAID_085100A9_D077_4cc2_AA13_4184FF7EAC6B;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\MaritimeGrenser EAID_085100A9_D077_4cc2_AA13_4184FF7EAC6B;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\MaritimeGrenser EAID_21D91A05_454F_49a9_8F2A_EB31494E1251;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Posisjonskvalitet EAID_21D91A05_454F_49a9_8F2A_EB31494E1251;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Posisjonskvalitet EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;omtvistet;angir om grensen er omtvistet, eller det er tvil om forløpet;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;nøyaktighetsklasse;klassifikasjon av stedfestingsnøyaktighet på grenser, og er basert på dårligste nøyaktighet til grensepunktene til grensen;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;fastsettingstype;måte en administrativ grense er fastsatt på ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_35FF8459_705D_4fd8_97D4_25AA978098AF;følgerTerrengdetalj;opplysning om at grense følger naturlige skillelinjer i terrenget;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativGrense EAID_46EBF1AF_085A_4359_9472_F20D8A45483C;områdeId;identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kopidata EAID_46EBF1AF_085A_4359_9472_F20D8A45483C;originalDatavert;ansvarlig etat for forvaltning av data;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kopidata EAID_46EBF1AF_085A_4359_9472_F20D8A45483C;kopidato;dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kopidata EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;gyldigFra;Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_487A4B86_7A15_4cdf_8803_456E87490666;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_andre_grenser EAID_4CFADC80_2CF0_4111_9184_EBDEF1F68DEF;land;angivelse av hvilke land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\GrenseMellomNasjoner EAID_4F0DA5F2_9CA7_47f6_87B1_FE154CB83117;kommunenummer;nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kommune EAID_4F0DA5F2_9CA7_47f6_87B1_FE154CB83117;kommunenavn;offisielt navn på kommunen;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kommune EAID_4F0DA5F2_9CA7_47f6_87B1_FE154CB83117;samiskForvaltningsområde;om kommunen er en del av samisk forvaltningsområde;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Kommune EAID_66BA5775_07D0_49f5_903D_AE50EB40C9A1;navn;offisielt navn på administrativ enhet;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhetNavn EAID_66BA5775_07D0_49f5_903D_AE50EB40C9A1;språk;angir hvilket språk navnet hører til;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhetNavn EAID_66BA5775_07D0_49f5_903D_AE50EB40C9A1;rekkefølge;angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhetNavn EAID_81B44224_EF1A_4758_8DD5_3B15974FA66A;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AvtalteGrenser EAID_81B44224_EF1A_4758_8DD5_3B15974FA66A;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AvtalteGrenser EAID_86CE96FF_96E0_4664_8F71_CA144146D5FD;område;objektets utstrekning;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\AdministrativEnhet EAID_8AF17AF1_70CC_4b75_B215_C5FC89E74F3F;fylkesnummer;nummerering av fylket i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Fylke EAID_8AF17AF1_70CC_4b75_B215_C5FC89E74F3F;fylkesnavn;offisielt navn på fylket;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Fylke EAID_8AF17AF1_70CC_4b75_B215_C5FC89E74F3F;samiskForvaltningsområde;om fylket er en del av samisk forvaltningsområde Merknad: Fylket fungerer kun som samisk forvaltningsområde for de kommunene som er innlemmet i samisk forvaltningsområde.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Fylke EAID_955353A9_FAF9_48f8_9A75_A1AC4B877823;dokumentasjonsreferanse;henviser til fastsettings- eller lovinformasjon;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\NorskeGrenser EAID_955353A9_FAF9_48f8_9A75_A1AC4B877823;land;angivelse av hvilket land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\NorskeGrenser EAID_955353A9_FAF9_48f8_9A75_A1AC4B877823;fastsettingstype;måte en grense kan være fastsatt på;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\NorskeGrenser EAID_BF58FDC8_8505_4699_ADBF_9848E977570D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Riksgrense EAID_BF58FDC8_8505_4699_ADBF_9848E977570D;grensestatus;juridisk status på grensa ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Riksgrense EAID_BF58FDC8_8505_4699_ADBF_9848E977570D;fastsettingstype;måte en grense er fastsatt på ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Riksgrense EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_CBA1A92A_6913_4791_A4D4_28919024D6AE;kopidata;angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_grenser EAID_D0935D20_1C80_490c_B2F4_284194156803;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Identifikasjon EAID_D0935D20_1C80_490c_B2F4_284194156803;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Identifikasjon EAID_D0935D20_1C80_490c_B2F4_284194156803;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Identifikasjon EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;rettskildeTittel;navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;rettskildeId;referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;hjemmel;lov som rettskilden er begrunnet i;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;fastsettingsmyndighet;offentlig instans som har fastsatt en grense;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;fastsettingsdato;dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;dokumentlink;URL til saksdokument;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_D5718E0B_ACFD_4166_8564_A81B4BCFE603;internReferanseKartverket;henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Dokumentasjonsreferanse EAID_F7550DEC_E678_4fa9_97BF_3DAF1E2C6EFD;nasjonnavn;offisielt navn på nasjonen;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Nasjon EAID_F8B0B491_9AB3_4147_9E67_691DCE210984;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_F8B0B491_9AB3_4147_9E67_691DCE210984;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_F8B0B491_9AB3_4147_9E67_691DCE210984;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_F8B0B491_9AB3_4147_9E67_691DCE210984;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter EAID_F8B0B491_9AB3_4147_9E67_691DCE210984;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;4.2;Erstattet;Administrative enheter;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter\Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter