Kommune Municipality KOMMUNE

objekttype

Kartverket Erstattet

inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommunenummer nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
kommunenavn offisielt navn på kommunen AdministrativEnhetNavn (datatype) 1..*
- navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
- språk angir hvilket språk navnet hører til Språkkode (kodeliste) 1..1
- rekkefølge angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. Integer 0..1
samiskForvaltningsområde om kommunen er en del av samisk forvaltningsområde Boolean 1..1
AdministrativEnhet
område objektets utstrekning Flate 1..1
Supertype_SOSI_Objekt_adm_enheter
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
KOMMUNENAVN AdministrativEnhetNavn 1..*
SAMISKFORVALTNINGSOMRÅDE Boolean 1..1
Name Type English Description
område Flate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
datauttaksdato DateTime
opphav CharacterString
kommunenummer Kommunenummer municipalityNumber
kommunenavn AdministrativEnhetNavn
samiskForvaltningsområde Boolean

Vis Kommune i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommunenummer 1 ..1
AdministrativEnhetNavn 1 ..*
Boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kommune Kommune 0..2 fylkesgrense Fylkesgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 territorialgrense Territorialgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 2 kommunegrense Kommunegrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 riksgrense Riksgrense 0..*
assosiasjon kommune Kommune 0..1 avtaltAvgrensningslinje AvtaltAvgrensningslinje 0..*
arv subtype Kommune supertype AdministrativEnhet