BmNaturtype

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

naturtyper kartlagt gjennom registrering av Biologisk mangfold - DN-håndbok 13-1999 og DN-håndbok 19
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
senterlinje Naturtype som linjeobjekt, kan for eksempel være bekkedrag eller steingjerde Kurve 1..1
naturtype naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold etter DN-håndbok 13-1999 Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold og håndbok 19 marine områder Naturtype (kodeliste) 1..1
naturtypeUtforming naturtypens utforming i terrenget NaturtypeUtforming (kodeliste) 1..1
bmUtvalgt angir om området omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper (ja/nei) Boolean 1..1
bmUtvalgtNaturtype angir hva slags utvalgt type det er. Utvalgte naturtyper har egne navn og koder UtvalgtNaturtype (kodeliste) 0..1
linkForskriftUtvalgtNaturtype link til Lovdata, forskrift for utvalgt naturtype Link (datatype) 0..1
bmVerdi verdivurdering av naturtyper basert på retningslinjer etter DN-håndbok 13-1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold Merknad: Metodikken er beskrevet i DN- håndbok 13-1999, kap. 6. For verdisetting av marine enheter henvises til DN håndbok 19-2001. BmVerdi (kodeliste) 1..1
bmNaturtypeTillegg angir hvilke overlappende tilleggsnaturtype(r) som finnes innenfor et naturtypeområde BmNaturtypeTillegg (datatype) 0..*
- naturtype naturtyper innsamlet gjennom kommunal kartlegging av viktige arealer for biologisk mangfold, etter DN-håndbok 13 - 1999, Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold og DN Håndbok 19-2001 Naturtype (kodeliste) 1..1
- bmAndel anslått prosentandel av totalarealet Integer 1..1
- naturtypeUtforming angir naturtypens utforming i terrenget NaturtypeUtforming (kodeliste) 1..1
bmHevdstatus angir tilstand (hevd) for naturtypen. Brukes på menneskepåvirkede naturtyper. Hovedsakelig innenfor naturtyper D (kulturmarker) BmHevdstatus (kodeliste) 0..1
forvaltningsplan angir om området har skjøtselsplan/forvaltningsplan eller ikke Boolean 0..1
forvaltningsavtale angir om det er inngått forvaltningsavtale for området Boolean 1..1
forvaltningsavtaleInngått angir om når forvaltningsavtale er inngått Date 0..1
forvaltningsavtaleUtløper angir når forvaltningsavtale utløper Date 0..1
gjennomsnittsDybde angir gjennomsnittsdybde for området. Angis i meter Integer 0..1
modellert angir om et objekt er modellert (ikke kartlagt) Modellert (kodeliste) 0..1
bmKilde kilden registreringen baserer seg på BmKilde (datatype) 0..1
- kildeLink lenke til rapport e.l. Link (datatype) 1..1
- kildeNavn navn på observatør(er) eller forfatter(e) CharacterString 1..1
- kildeTittel kan være navn på rapport, beskrivelse av hva som er gjort CharacterString 1..1
- kildetype hvilken kilde opplysningene stammer fra BmKildetype (kodeliste) 1..1
- kildeÅr publiseringsår (for litteraturhenvisninger) eller år for undersøkelse Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 1..1
Punkt Punkt 1..1
Kurve Kurve 1..1
BMNATYP Naturtype 5 1..1
NATURTYPEUTFORMING NaturtypeUtforming 6 1..1
BMUTVALGT Boolean 1..1
UTVALGTNATURTYPE UtvalgtNaturtype 3 0..1
FORSKR_NATTYPE Link 0..1
BMVERDI BmVerdi 1 1..1
BMNATYPTILLEGG BmNaturtypeTillegg 0..*
BM_HEVDSTATUS BmHevdstatus 1 0..1
FORVALTNINGSPLAN Boolean 0..1
FORVALTNINGSAVTALE Boolean 1..1
FORV_AVTALE_INGÅTT Date 0..1
FORV_AVTALE_UTLØPER Date 0..1
GJENNOMSNITTSDYBDE Integer 0..1
MODELLERT Modellert 1 0..1
BMKILDE BmKilde 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
senterlinje Kurve position location where the object exists
naturtype Naturtype
naturtypeUtforming NaturtypeUtforming
bmUtvalgt Boolean
bmUtvalgtNaturtype UtvalgtNaturtype
linkForskriftUtvalgtNaturtype Link
bmVerdi BmVerdi
bmNaturtypeTillegg BmNaturtypeTillegg
bmHevdstatus BmHevdstatus
forvaltningsplan Boolean
forvaltningsavtale Boolean
forvaltningsavtaleInngått Date
forvaltningsavtaleUtløper Date
gjennomsnittsDybde Integer
modellert Modellert
bmKilde BmKilde

Vis BmNaturtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 1 ..1
Kurve 1 ..1
Naturtype 1 ..1
NaturtypeUtforming 1 ..1
Boolean 1 ..1
UtvalgtNaturtype 0 ..1
Link 0 ..1
BmVerdi 1 ..1
BmNaturtypeTillegg 0 ..*
BmHevdstatus 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 1 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Integer 0 ..1
Modellert 0 ..1
BmKilde 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BmNaturtype 1..2 BmNaturtypeGrense 0..*
Navn Beskrivelse
positiv gjennomsnittsdybde inv: self.gjennomsnittsDybde -> NotEmpty() -> self.gjennomsnittsDybde > 0