Søket gav 127 treff

Ankringsområder produktspesifikasjon

Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Utkast

20221015


Ankringsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Utkast

20170301


Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101 produktspesifikasjon

Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101

Eier: Kartverket

Utkast

20220101


ArterFunksjonsområder-1.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterFunksjonsområder-1.0

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


Avfallssug-20210112 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avfall Norge\Avfallssug-20210112

Eier: Avfall Norge

Utkast

1.0


Bakkegeofysikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bakkegeofysikk

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Barnetråkk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk

Eier: Kartverket

Utkast

20160318


Barnetråkk produktspesifikasjon

Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Barnetråkk\Barnetråkk

Eier: Kartverket

Utkast

20221001


BRAkart-1.0 produktspesifikasjon

applikasjonsskjema for BRA-kart 1.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\BRAkart-1.0

Eier: Avinor

Utkast

1.0


Brønnboringer produktspesifikasjon

oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Brønnboringer

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Bygningsobservasjon_Bygning_v1-2021 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\KartAI\Bygningsobservasjon_Bygning\Bygningsobservasjon_Bygning_v1-2021

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


Bygningsobservasjon_Bygning_v2-2021 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\KartAI\Bygningsobservasjon_Bygning\Bygningsobservasjon_Bygning_v2-2021

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. Kun eksisterende bygg er tatt over fra Matrikkelen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. I tillegg er det tatt inn dataelementer som skal inn i produktet BygningspunktUtvidet. Dette er dataelementer som krever tilgangskontroll og som ikke er tilgjengelig for alle

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


DekningskartSamlet-20201201 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\DekningskartSamlet-20201201

Eier: Kartverket

Utkast

20201201


EiendomskartTilgjengeligForAlle_20211101-Utkast produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, eiendomsinformasjon, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\EiendomskartTilgjengeligForAlle_20211101-Utkast

Eier: Kartverket

Utkast

20211101


Elveg 2.0 produktspesifikasjon

NVDB Vegnett Pluss inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg 2.0

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


Elvenett produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Elvenett

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

4.6


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Eier: Kartverket

Utkast

4.0


Erosjonsrisiko produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Erosjonsrisiko

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Utkast

20230401