Søket gav 129 treff

Ankringsområder produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\Ankringsområder\Ankringsområder

Eier: Kystverket

Utkast

20170301


Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101 produktspesifikasjon

Arbeidsgiveravgiftsone er sone for avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden. Sone for arbeidsgiveravgift fastsettes av Stortinget hvert år. Plasseringen av områder i de ulike sonene har blant annet sammenheng med befolkningstetthet, sysselsetting og økonomisk vekst i hver enkelt kommune.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Arbeidsgiveravgiftsoner-20220101

Eier: Kartverket

Utkast

20220101


ArterFunksjonsområder-1.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterFunksjonsområder-1.0

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

1.0


ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 produktspesifikasjon

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse inneholder et forvaltningsrelevant utvalg av artsdata med tanke på samfunnsplanlegging, arealforvaltning, konsekvensutredninger etc. Alle data er hentet fra Artsdatabanken, som har etablert en utvekslingsmekanisme med et stort antall primærdatabaser for data om arter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0

Eier: Miljødirektoratet

Utkast

2.0


Avfallssug-20210112 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avfall Norge\Avfallssug-20210112

Eier: Avfall Norge

Utkast

1.0


Bakkegeofysikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Bakkegeofysikk

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


BRAkart-1.0 produktspesifikasjon

applikasjonsskjema for BRA-kart 1.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\BRAkart-1.0

Eier: Avinor

Utkast

1.0


Brønnboringer produktspesifikasjon

oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Brønnboringer

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Bygningsobservasjon_Bygning_v1-2021 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\KartAI\Bygningsobservasjon_Bygning\Bygningsobservasjon_Bygning_v1-2021

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


Bygningsobservasjon_Bygning_v2-2021 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\KartAI\Bygningsobservasjon_Bygning\Bygningsobservasjon_Bygning_v2-2021

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. Kun eksisterende bygg er tatt over fra Matrikkelen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. I tillegg er det tatt inn dataelementer som skal inn i produktet BygningspunktUtvidet. Dette er dataelementer som krever tilgangskontroll og som ikke er tilgjengelig for alle

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


DekningskartSamlet-20230915 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\DekningskartSamlet-20230915

Eier: Kartverket

Utkast

20230915


DybdedataDekning-20240501 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\DybdedataDekning-20240501

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


EiendomskartTilgjengeligForAlle_20211101-Utkast produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, eiendomsinformasjon, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\EiendomskartTilgjengeligForAlle_20211101-Utkast

Eier: Kartverket

Utkast

20211101


Eksplosivanlegg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Eksplosivanlegg

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Utkast

20231015


Elvenett produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Elvenett

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Elvenett\Elvenett

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Utkast

4.6


Administrative enheter produktspesifikasjon

spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Administrative og statistiske inndelinger\Administrative enheter

Eier: Kartverket

Utkast

4.0


Erosjonsrisiko produktspesifikasjon

Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Skog og landskap\Jordsmonn\Erosjonsrisiko

Eier: Norsk institutt for bioøkonomi

Utkast

20230401


Fastmerker produktspesifikasjon

Datamodell for Fastmerker. Fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geodesi\Fastmerker

Eier: Kartverket

Utkast

20230801