Erosjonsrisiko

Norsk institutt for bioøkonomi Utkast 20230401

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Informasjonsmodellen omfatter jordbruksareal som har vært gjenstand for jordsmonnkartlegging. Jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper på jordbruksareal som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitet er uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt, med hovedvekt på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren.

Viser treff 1 - 17 av 17


ErosjonsrisikoGrense objekttype

grensen for erosjonsrisikoflaten -- Definition -- the boundary of an expanse of soil


Erosjonsrisiko objekttype

geografisk område med tilnærmet enhetlige egenskaper i jordsmonnet -- Definition -- geographic area with approximately uniform soil characteristics


Drågerosjon objekttype

Drågerosjon -- Definition -- the boundary of an expanse of soil


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Erosjonsrisiko kodeliste

angivelse av potensiell erosjonsrisiko -- Definition - - indication of potential erosion risk


Kartleggingsmetode kodeliste

Inndeling etter metode som er brukt i kartleggingen av jordsmonn.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


Drågerosjon kodeliste

angivelse av potensiell erosjonsrisiko -- Definition - - indication of potential erosion risk


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen