Brønnboringer

Norges geologiske undersøkelse Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: oversikt og ulike grunnvannsborehull (grunnvannsbrønner, energibrønner mm)

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brønnboringer/1.0/

Viser treff 1 - 34 av 34

Generelle konsepter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Brønnboringer\Generelle konsepter

Utkast

1.0GrunnvannBrønn objekttype

Boret brønn for uttak av grunnvann til vannforsyning


BrønnPark objekttype

anlegg for uttak og/eller deponering av grunnvarme. Anlegg må ha tilsluttet minst fem energibrønner for å falle inn under NGUs definisjon av "Brønnpark".


Sonderboring objekttype

undersøkelsesboring benyttet til å karakterisere løsmassenes egenskaper, vanligvis for å estimere om massene er grove og velsorterte nok til å kunne levere grunnvann til vannforsyning. Før ca år 2000 var håndholdt borutstyr vanligst, etter hvert mer vanlig med utstyr tilsvarende det som benyttes under geotekniske boringer.


EnergiBrønn objekttype

Grunnvannborehull som helt eller delvis er dedikert for uttak eller deponering av grunnvarme, enten gjennom kollektorslanger eller pumping av grunnvann hvis temperatur benyttes til oppvarming eller avkjøling.


GrunnvannBorehull objekttype

ett enkelt fysisk punkt der det er foretatt en boring i forbindelse med bruk eller undersøkelse av grunnvannet eller dets egenskaper, herunder alle energiboringer (til uttak av grunnvarme), boringer etter grunnvann, overvåkningsbrønner og sonderboringer som er motivert i undersøkelse av grunnvann eller potensiale for grunnvannsuttak. Geotekniske boringer inngår ikke.


Filer datatype

link til filer i alle formater (tiff, jpg, pdf, excel, word m.fl.) som brønnborere og andre rapportører har lagt inn og knyttet til borehullet (brønnen) eller brønnparken


BoreLogg datatype

inneholder beskrivelser av ett bestemt lag i undergrunnen, hentet fra brønnborers borelogg (brønnborer inndeler boringen i homogene lag/dybdeintervaller nedover)


Matrikkelnummer datatype

Entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune, definert i matrikkelforskrift § 7. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligg på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn.


TrykkTekn datatype

tekniske opplysninger om kapasitetsøkning ved trykking for borede brønner i fjell


KapasitetØkning datatype

opplysninger om eventuelle tiltak som er foretatt for å øke en brønns kapasitet (vanngiverevne) etter at den er boret


Filter datatype

objekt med opplysninger om de enkelte filtere (hvis flere) i en løsmassebrønn


BrønnHelningType kodeliste

hvilken type helning borehullet kan ha (grovinndeling)


BrønnBrukTypeVannforsyning kodeliste

underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv)


BrLogSlam kodeliste

Brønnborer beskriver observert farge på borkaks eller slam som kommer opp under boringen for et gjennomboret lag.


GeolMediumType kodeliste

definerer om boring er foretatt kun i løsmasser eller også videre ned i berggrunnen


Kollektorvæske kodeliste

beskriver type kollektorvæske


BrLogBerg kodeliste

Brønnborer beskriver hvilken bergart han mener å ha boret seg gjennom i et bestemt dybdeintervall. Kodelisten er basert på statistikk over hvilke bergarter brønnborere har oppgitt mest i peroiden 2012-2017, samt en vurdering (av berggrunnsgeolog) av hvilke vanlige og viktige bergarter eller grupper av bergarter som en brønnborer med en viss sannsynlighet kan klare å identifisere.


BrønnBrukTypeSonderboring kodeliste

underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv)


BrLogLøsDetaljert kodeliste

brønnborers vurdering av hvilken løsmassetype det bores gjennom i et bestemt dybdeintervall av boringen. Detaljert liste.


KapasitetMålemetode kodeliste

beskriver målemetode brukt for å måle brønnens kapasitet (vanngiverevne). Hvis brønnen senere er trykket eller sprengt for å øke kapasiteten, oppgis her den målemetoden som er brukt FØR denne kapasitetsøkningen.


RørFilterMateriale kodeliste

materiale benyttet i filter eller foringsrør


BrLogLøsEnkel kodeliste

brønnborers vurdering av hvilken løsmassetype det bores gjennom i et bestemt dybdeintervall av boringen. Enkel liste.


BrønnBrukTypeEnergi kodeliste

underordnet bruksområde (til enkelthusholdning, gårdsbruk osv)


KollType kodeliste

beskriver hvilken type kollektorslange som er montert i en energibrønn.


Vanninnslag kodeliste

anslått vanninnslag (l/t) ved boring gjennom aktuelt lag/dybdeintervall


BergHardh kodeliste

brønnborer angir basert på egen subjektive erfaring berggrunnens hardhet i forhold til det som er vanlig.


KapasitetØkningType kodeliste

beskriver om brønnen er sprengt eller trykket for å øke kapasiteten