Eksplosivanlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Utkast 20231015

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 16 av 16


Eksplosivanlegg objekttype

anlegg hvor eksplosive varer tilvirkes eller oppbevares


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.


StoffPåAnleggetE datatype

beskrivelse av hvilke stoff og mengde av disse stoffene som finnes på anlegget


FaregruppeForenlighet datatype

beskrivelse av forenlighet og koplingen til faregruppe


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre. Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.


Anleggstype kodeliste

anlegg for oppbevaring eller tilvirkning


Faregruppe kodeliste

inndeling i henhold til faregrupper etter FNs regelverk


DSBStedfesting kodeliste

enkel klassifisering av stedfestingsnøyaktighet


Forenlighetsgruppe kodeliste

grupper av forenlighet for stoffer og gjenstander Merknad: Fra: "ADR/RID 2015 Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods" utgitt av DSB


StoffE enumeration

stoff på eksplosivanlegg beskrives vanligvis med egenskapen StoffgruppeE, men kan presiseres med egenskapen StoffE


StoffgruppeE enumeration

stoffgrupper på eksplosivanlegg