Fastmerker produktspesifikasjon

Datamodell for Fastmerker. Fastmerker er et varig merket punkt, markert med bolt eller rør eller annen markering der plane koordinater og/eller høyde er bestemt, eller er planlagt bestemt i et geodetisk system. Fastmerker tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geodesi\Fastmerker

Eier: Kartverket

Utkast

20230801


Elveg forenklet produktspesifikasjon

Elveg 2.0 inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger skal være representert og gang- og sykkelveger kan være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Samferdsel\Elveg forenklet

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


Fullstendighetsdekningskart produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\Fullstendighetsdekningskart

Eier: Kartverket

Utkast

20220301


GeonorgeStatistikkNedlastinger-1.0 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Geonorge\GeonorgeStatistikkNedlastinger-1.0

Eier: Kartverket

Utkast

1.0


Grunnundersøkelser produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser forenklet versjon. Dette skal være likt med den komplette men kun med de deler som er med for en leveranse fokusert på de geografiske objektene og uten all måledata/rådata.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Grunnundersøkelser produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for produktspesifikasjon Grunnundersøkelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges geologiske undersøkelse\Grunnundersøkelser

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Utkast

1.0


Havnedata produktspesifikasjon

Detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter. Dataene inneholder mulighet for å bruke koblingsnøkler for å koble de geografiske objektene til bakenforliggende systemer med ytterligere informasjon om havnene. Brukerne av havnedataene er havnemyndighetene selv og brukerne av havna. I tillegg er Kystverket og Forsvaret viktige interessenter i datasettet. Spesifikasjonen er laget med tanke for forvaltning i en sentral base etter samme forvaltningskonsept som Sentral FKB.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Havnedata\Havnedata

Eier: Geovekst

Utkast

3.0


Havnetrafikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Kyst og Sjø\Havnetrafikk

Eier: Kartverket

Utkast

5.0rc1


Havnivå produktspesifikasjon

Modell for havnivå

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Havnivå

Eier: Kartverket

Utkast

20180101


Kartkontroll 1.0 produktspesifikasjon

Datamodell for tilbakemelding på avvik funnet ved kontroll av kartdata i tråd med kvalitetsmodellen i standarden Geodatakvalitet. Benyttes i Geovekst/FKB kartleggingsprosjekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\Kartkontroll\Kartkontroll 1.0

Eier: Geovekst

Utkast

1.0


Kirkebygg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Kirkebygg\Kirkebygg

Eier: Kartverket

Utkast

20180601


Kirkebygg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Kirkebygg\Kirkebygg

Eier: Kartverket

Utkast

20190320


Kommuneplan 20180701 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Kommuneplan\Kommuneplan 20180701

Eier: Statnett

Utkast

20180701


KommuneplanGeosynk 20180701 produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Plandata\KommuneplanGeosynk 20180701

Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utkast

20180701


Kulturminner - Enkeltminner produktspesifikasjon

Denne spesifikasjonen spesifiserer datasettet Enkeltminner og forvaltningen av dette produktet. Datasettet Enkeltminner egner seg til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og til geografiske analyser. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Riksantikvaren\Kulturminner - Enkeltminner

Eier: Riksantikvaren

Utkast

20190301


FKB-LedningBane produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningBane

Eier: Geovekst

Utkast

4.5


FKB-LedningEl produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningEl

Eier: Geovekst

Utkast

4.5


FKB-LedningTele produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningTele

Eier: Geovekst

Utkast

4.5


FKB-LedningVeglys produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-LedningVeglys

Eier: Geovekst

Utkast

4.5


LufthavnPunkt_20181115 produktspesifikasjon

Lufthavner i Norge representert som punkt

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Avinor\LufthavnPunkt_20181115

Eier: Avinor

Utkast

20181115


Laster....