BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101

Kartverket Utkast 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. I tillegg er det tatt inn dataelementer som skal inn i produktet BygningspunktUtvidet. Dette er dataelementer som krever tilgangskontroll og som ikke er tilgjengelig for alle

Viser treff 1 - 29 av 29

Bygg objekttype

Omfatter bygning og bygningsendring. Se definisjon på disse.


Bruksenhet objekttype

Utdrag fra bruksenhet-objektet i Matrikkelen. Inneholder koblinger mellom adresse, matrikkelenhet og bruksenhet/bygning.


historikk over bygningsstatuser objekttype

Hvilken status (lovlige status for bygningstiltak) en bygning har eller har gjennomgått. Inneholder historikk.


Bygningsendring objekttype

Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med endringsløpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller.


SOSI_ObjektBygningsstatusHistorikk objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SOSI_ObjektBygg objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Bygning objekttype

Bygning er matrikkelens representasjon av en planlagt, under oppføring, fullført eller av en eller annen grunn utgått bygning. Alle bygninger oppført etter 1983 er registrert. I enkelte kommuner har man registrert samtlige bygninger. En bygning er identifisert med sitt bygningsnummer som er unikt på tvers av kommuner. Enhver bygning har en bygningsstatus som angir tilstand ved siste registrering. Det lagres også historikk for dette. En bygning har en eller flere bruksenheter som beskriver logiske enheter ved bygningen (leiligheter, lokaler). Hver av disse kan ha en egen knytning til adresse og matrikkelenhet. For bygninger registreres enkelte endringer slik at det er mulig å se hva de enkelte endringer medførte for bygningen. Dette er aktuelt for ombygginger og tilbygging som medfører byggesaksbehandlinger. Dette blir gjort ved at det registreres en "bygningsendring" når endringen påbegynnes. Ved bygningsendringens ferdigstilling vil bygningen endres med verdier fra bygningsendringen. Merknad: Bygninger over 15 kvadratmeter skal registreres i matrikkelen


SOSI_ObjektBruksenhet objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


IdentBruksenhet datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


SefrakIdent datatype

sefrakminnets objektnummer, bestående av henvisning til (evt utgått) kommune, registreringskretsnummer og husløpenummer Merknad: Er entydig identifisering av sefrakminner, og alle tre delene må være utfylt.


IdentBygningsendring datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


IdentBygningsstatusHistorikk datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


IdentBygning datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


VannforsyningsKode kodeliste

Kodeliste for Vannforsyning til bygget


BygningsstatusKode kodeliste

Lovlige statuser for bygningstiltak.


EtasjeplanKode kodeliste

Etasjeplanbetegnelse. Viser om etasjeplan er hoved-, kjeller, loft eller underetasje.


BruksenhetstypeKode kodeliste

Kodeliste over ulike typer bruksenheter (lokaler) i en bygning.


BygningstypeKode kodeliste

beskrivelse av hva bygningen faktisk er brukt til, eventuelt hva bygningen er godkjent til., - unntatt de skjermingsverdige bygningstypene.


AvlopsKode kodeliste

Kodeliste over ulike typer avløp.


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


KjokkentilgangKode kodeliste

Kodeliste over tilknytninger til kjøkken i bruksenhet.


BygningsendringKode kodeliste

Koder for hvordan bygningsendring bygningsmessig ligger i forhold til hovedbygget.


NaringsgruppeKode kodeliste

Lovlige koder for næringsgruppe som bygning kan tilhøre Denne tilsvarer Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering. I tillegg har den kode for Bolig og Annet


ArsakTilForingKode kodeliste

Beskriver årsaken/grunnlaget til at opplysninger om bygningen i Matrikkelen ble endret


OpprinnelsesKode kodeliste

angir hvordan bygget opprinnelig ble registrert.