Skredfaresoner

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) og fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilke(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skredfare/1.2

Viser treff 1 - 25 av 25


Kartleggingsområde objekttype

dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare


AnalyseområdeGr objekttype

avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare


NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SkredFareområderFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper.


UtlopOmr objekttype

areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs


Analyseområde objekttype

dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare


Kartleggingsområdekant objekttype

avgrensningslinje for et kartleggingsområde som dekker et nærmere angitt geografisk område.


KvikkleireFaresoneAvgr objekttype

avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad -- Definition -- line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard


UtlosningOmr objekttype

område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred


SkredFaresone objekttype

område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred -- Definition -- area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent


SkredFaregrense objekttype

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides


KvikkleireFaresone objekttype

areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 "risikoklasser" basert på skadekonsekvensen og faregraden -- Definition -- area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Prosjektstatus_NVE kodeliste

Kodeliste for prosjektstatus brukt i NVE


SkredSkadeKonsekvensKlasse kodeliste

hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen -- Definition - - what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of damage consequence in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected


SkredSannsynlighet kodeliste

sannsynlig gjentaksintervall for skredhendelse i området (antall år)


SkredFaregradKlasse kodeliste

graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) -- Definition - - the degree of probability that there will be an landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. The landslideHazardLevelClass is based a weighed hazardfactorscore (0-51


SkredRisikoKvikkleireKlasse kodeliste

risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser.) -- Definition - - the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels


SkredtypeDetaljert kodeliste

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these


SkredKvalKartlegging kodeliste

status og detaljeringsgrad vedrørende kartleggingsarbeidet -- Definition - - status, quality and degree of detail regarding the mapping work