SkredSkadeKonsekvensKlasse landslideDamageConsequenceClass SKREDSKADKONS_KL

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen
what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of damage consequence in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke alvorlig 0
Mindre alvorlig Liten risiko for skade på mennesker, tap av liv, begrensede økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (0-6 poeng). 1
Alvorlig Risiko for skade på mennesker/tap av liv eller betydelige økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (7-22 poeng). 2
Meget alvorlig Stor risiko for skade på mennesker/tap av liv eller meget store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (23-45 poeng). 3
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke alvorlig
1 Mindre alvorlig Liten risiko for skade på mennesker, tap av liv, begrensede økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (0-6 poeng).
2 Alvorlig Risiko for skade på mennesker/tap av liv eller betydelige økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (7-22 poeng).
3 Meget alvorlig Stor risiko for skade på mennesker/tap av liv eller meget store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser (23-45 poeng).
Name Description Code value
Not serious Not serious
Less serious Low risk of personal injuries, loss of life; limited economic and social consequences (0-6 points). Less serious
Serious Risk of personal injuries/loss of life or substantial economic and social consequences (7-22 points). Serious
Very serious High risk of personal injuries/loss of life or very great economic and social consequences (23-45 points). Very serious

Vis SkredSkadeKonsekvensKlasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1