SkredRisikoKvikkleireKlasse LandslideRiskQuickClayClass SKREDRISIKO_KL

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig

risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser.)
the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Risikoklasse 0 Områder hvor det ikke er fare for kvikkleireskred. 0
Risikoklasse 1 Områder hvor det normalt ikke vil være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende. 1
Risikoklasse 2 Som ved risikoklasse 1 vil det heller ikke her normalt være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende. 2
Risikoklasse 3 Omfatter soner med til dels tett bebyggelse. 3
Risikoklasse 4 Omfatter for det meste soner med tett bebyggelse. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred. 4
Risikoklasse 5 Omfatter soner med høyeste skadekonsekvens og høyeste faregrad. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred. 5
Verdi Navn Beskrivelse
Risikoklasse 0 Områder hvor det ikke er fare for kvikkleireskred.
1 Risikoklasse 1 Områder hvor det normalt ikke vil være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende.
2 Risikoklasse 2 Som ved risikoklasse 1 vil det heller ikke her normalt være aktuelt å foreta noen form for videre evaluering eller tiltak. Ved et eventuelt anleggsmessig inngrep vil det kreves dokumentasjon på at sikkerheten er tilfredsstillende.
3 Risikoklasse 3 Omfatter soner med til dels tett bebyggelse.
4 Risikoklasse 4 Omfatter for det meste soner med tett bebyggelse. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred.
5 Risikoklasse 5 Omfatter soner med høyeste skadekonsekvens og høyeste faregrad. Må gis høy prioritet i det videre arbeidet med sikring mot skred.
Name Description Code value
Risk Class 0 Risk Class 0
Risk Class 1 Areas where any further evaluation or action will normally not be relevant. For any intervention in the form of construction, documentation that safety is satisfactory will be required. Risk Class 1
Risk Class 2 As with Risk Class 1, neither will further evaluation or action normally be relevant here. For any intervention in the form of construction, documentation that safety is satisfactory will be required. Risk Class 2
Risk Class 3 Includes zones that may in part be heavily built-up. Risk Class 3
Risk Class 4 Mainly comprising zones that are heavily built-up. Must be given high priority in the further work on preventive measures against landslide. Risk Class 4
Risk Class 5 Comprising zones with the greatest injury consequences and highest hazard level. Must be given high priority in the ongoing work of landslide prevention. Risk Class 5

Vis SkredRisikoKvikkleireKlasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1