Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7DC2B07C_D6BC_49dd_989E_A3324A5827FB;Hoveddiagram;;diagram;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_76D47917_A4A7_4ef9_BE08_106DCC68A566;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_0C5C8F7B_A991_4ce2_8BAA_7E86FBF2B493;Realisering av objekttyper;;diagram;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_E84DAB11_B75C_478b_A343_DCA1D4D54112;Pakkerealisering;;diagram;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_1A4194DF_1802_47c3_A167_7B64371D1923;Kodelister og Datatyper;;diagram;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_1856D28A_810E_46dd_B187_009906325A75;Kartleggingsområde;dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_444A36E6_F024_4375_AD34_4C331E8D2FCA;AnalyseområdeGr;avgrensningslinje for område analysert med tanke på potensiell skredfare;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;NVEFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_58D6CD3D_079A_43b5_B15F_3A8D98805597;SkredFareområderFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av fareområdeklassene. Benyttes til arv av egenskaper.;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_5BC62E2F_79FD_4f0e_A42B_B4C90B800788;UtlopOmr;areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_8E1E8B93_7211_46b4_8AEA_345AE97E7D3D;Analyseområde;dekning av et område analysert med tanke på potensiell skredfare;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_8EF6B2EC_2986_4536_B98B_DA2C66161236;Kartleggingsområdekant;avgrensningslinje for et kartleggingsområde som dekker et nærmere angitt geografisk område.;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_9B45D237_069A_4a92_9CD7_0015A6550708;KvikkleireFaresoneAvgr;avgrensningslinje for areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad -- Definition -- line delimiting area for which quick clay slide hazard has been evaluated based on damage consequences and degree of hazard;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_9E939951_6F64_4620_87E5_3681DC6FB6B7;UtlosningOmr;område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_E39B6C77_392F_4b77_AD52_EA5DA66B4F41;SkredFaresone;område hvor skredfaren er nærmere vurdert/kartlagt med hensyn til sannsynlighet og rekkevidde Merknad: Skredfaresonen kan bestå av utløsningsområde og utløpsområde for skred -- Definition -- area where the avalanche/landslide hazard has been evaluated/surveyed in more detail with regard to probability and extent;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_E6BBFF72_D2F2_4993_B1D7_DB130C83A6DC;SkredFaregrense;grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred Merknad: Resten av faresonepolygonet er ofte avgrenset av dataavgrensningslinje -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides;objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;KvikkleireFaresone;"areal med evaluering av risiko for kvikkleireskred basert på skadekonsekvens og faregrad Merknad: Kvikkleiresonene inndeles deretter i 5 ""risikoklasser"" basert på skadekonsekvensen og faregraden -- Definition -- area which has been reviewed for quick clay slide hazard based on damage consequences and degree of hazard";objekttype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_83452970_1F8F_43dc_8160_38B57FC075CA;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_090247E0_1549_4216_B051_3BD5FBFF493E;Prosjektstatus_NVE;Kodeliste for prosjektstatus brukt i NVE;kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_1BF027C0_AC3B_4ab2_AC48_1D278D1D3D45;SkredSkadeKonsekvensKlasse;hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen -- Definition - - what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of damage consequence in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected;kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_4373E03C_3D0E_4a92_81BE_E4D31A9D9365;SkredSannsynlighet;sannsynlig gjentaksintervall for skredhendelse i området (antall år);kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_6A3A14C3_4525_4478_A531_B413CE7454AC;SkredFaregradKlasse;graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) -- Definition - - the degree of probability that there will be an landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. The landslideHazardLevelClass is based a weighed hazardfactorscore (0-51;kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_AA03CB6C_2A64_45ea_BBDD_E7F427513AA0;SkredRisikoKvikkleireKlasse;risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser.) -- Definition - - the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels;kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_D1DB3057_3E73_4118_A8B6_252B0A57DBC9;SkredtypeDetaljert;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_F75DF455_B619_4c92_9E82_C8E4A9003C27;SkredKvalKartlegging;status og detaljeringsgrad vedrørende kartleggingsarbeidet -- Definition - - status, quality and degree of detail regarding the mapping work;kodeliste;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner EAID_1856D28A_810E_46dd_B187_009906325A75;område;objektets utstrekning;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Kartleggingsområde EAID_1856D28A_810E_46dd_B187_009906325A75;kartleggingsområdeID;kartleggingsområdets identifikator;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Kartleggingsområde EAID_1856D28A_810E_46dd_B187_009906325A75;kartleggingsområdeNavn;navn på kartleggingsområde;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Kartleggingsområde EAID_1856D28A_810E_46dd_B187_009906325A75;kartleggingStatus;Status for kartleggingen av aktuelt område;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Kartleggingsområde EAID_444A36E6_F024_4375_AD34_4C331E8D2FCA;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\AnalyseområdeGr EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;identifikasjon;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;datafangstdato;dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper EAID_4471613A_0E91_46ac_BDEE_7619D7118795;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\NVEFellesegenskaper EAID_58D6CD3D_079A_43b5_B15F_3A8D98805597;prosjektURL;URL-lenke til kartleggingsprosjektets informasjonsside;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\SkredFareområderFellesegenskaper EAID_58D6CD3D_079A_43b5_B15F_3A8D98805597;rapportURL;URL-lenke til rapport fra kartleggingsprosjektet;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\SkredFareområderFellesegenskaper EAID_83452970_1F8F_43dc_8160_38B57FC075CA;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Identifikasjon EAID_83452970_1F8F_43dc_8160_38B57FC075CA;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Identifikasjon EAID_83452970_1F8F_43dc_8160_38B57FC075CA;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Identifikasjon EAID_8E1E8B93_7211_46b4_8AEA_345AE97E7D3D;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Analyseområde EAID_8EF6B2EC_2986_4536_B98B_DA2C66161236;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\Kartleggingsområdekant EAID_9B45D237_069A_4a92_9CD7_0015A6550708;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresoneAvgr EAID_E39B6C77_392F_4b77_AD52_EA5DA66B4F41;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\SkredFaresone EAID_E39B6C77_392F_4b77_AD52_EA5DA66B4F41;skredtype;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition -- what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations these;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\SkredFaresone EAID_E39B6C77_392F_4b77_AD52_EA5DA66B4F41;skredStatistikkSannsynlighet;statistisk sannsynlighet for at det går et skred Betingelse: Egenskapen skredFaregradKlasse eller skredStatistikkSannsynlighet er påkrevet. skredFaregradKlasse benyttes ved kvikkleire og skredStatistikkSannsynlighet ved bratt terreng Merknad: Oppgis som et skred per antall år. I plan og bygningsloven skal man ta hensyn til 1000 årsskredet. -- Definition -- statistical probability that an avalanche landslide will take place Condition: The attribute landslideHazardLevelClass or avalancheStatisticProbability is mandatory. landslideHazardLevelClass is used in the case of quick clay and avalancheStatisticProbability in the case of steep terrain Note: Indicated as a yearly probability of avalanches/landslides. In the Planning and Building Act consideration must be given for the yearly probability of 1/1000;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\SkredFaresone EAID_E6BBFF72_D2F2_4993_B1D7_DB130C83A6DC;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course following the transition between different real world phenomena;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\SkredFaregrense EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredOmrID;unikt id-nummer for skredområde/kvikkleirefaresone -- Definition -- unique ID number for landslide area or quick clay hazard zone;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredOmrNavn;stedsnavn som brukes i forbindelse med en skredhendelse -- Definition -- place name which is used in connection with a landslide event ;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;arealKm2;faresonens areal i kvadratkilometer (km2);egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredFaregradKlasse;graden av sannsynlighet for at det skal gå et skred Merknad: Gjenspeiler graden av usikkerhet med hensyn til områdets stabilitet basert på topografiske forhold, geologiske/geotekniske forhold og erosjonsforhold. Skredfaregradklassen er for skredtypen kvikkleire basert på en evaluering av faregrad som fremkommer av at ulike vektede faktorer gir en faregradscore (0-51) -- Definition -- the degree of probability that there will be a landslide Note: Reflects the degree of hazard as regards the area's stability,, based upon topographic conditions, geological/geotechnical conditions and erosion conditions. For quick clay landslides the landslideHazardLevelClass is based upon a weighed hazardfactorscore (0-51);egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredSkadeKonsekvensScore;poengverdi basert på vektede faktorer for skadekonsekvensen Merknad: Se nærmere definisjon i kap. definisjoner og forkortelser. -- Definition -- value (in points) based on weighted factors for the consequences of damage Note: See more precise definition in chapter on definitions and abbreviations.;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredRisikoKvikkleireKlasse;risikoen for at et område kan bli påført skredskade, inndelt etter risikoklasser Merknad: Denne egenskapen gjengir en klassifisering av risiko for at området vil bli utsatt for skredskade. Klassifiseringsmetoden er basert på en evaluering av skadekonsekvens og faregrad. Evalueringen foretas ved at det beregnes poeng for hver sone i henhold til utarbeidde klassifiseringskriterier (se kapittel definisjoner og forkortelser) -- Definition -- the risk that a landslide may inflict damage on an area, categorized according to risk classes Note: This attribute cites a classification of risk that the area will be vulnerable to landslide damage. The classification method is based on a review of damage consequences and hazard levels;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredKvalKartlegging;angir status og detaljeringsgrad når det gjelder kartlegging av sonen -- Definition -- indicates the status and degree of detail as regards the mapping of the zone;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredFaregradScore;tallverdi som er fremkommet ved at de viktigste kriteriene og faktorene som påvirker faregraden for kvikkleireskred er vurdert (jfr. Tabell 2 under kap.definisjoner og forkortelser.) -- Definition -- numerical value which results from the evaluation of the influence of the most important criteria and factors on the degree of hazard of a quick clay slide (cf. Table 2 in the chapter on definitions and abbreviations.);egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone EAID_EDBA7AA8_823D_49a8_A6A9_9D70D24545E7;skredSkadeKonsekvensKlasse;hvilke økonomiske og samfunnsmessige følger et kvikkleireskred får og fare for tap av menneskeliv Merknad: Kvalitativ klassifisering av skadekonsekvens i forbindelse med fare for liv, skade på mennesker, økonomiske tap, verdiforringelse samt fare for at viktige samfunnsmessige funksjoner skal stoppe opp. For skredtypen kvikkleire er inndelingen basert på beregningen av en poengverdi basert på vektede faktorer (se kap. definisjoner og forkortelser.) i kombinasjon med skadekonsekvensen -- Definition -- what economic and social consequences follow a quick clay slide, and risk of loss of human lives Note: Qualitative classification of consequences of damage in connection with risk of fatalities, personal injuries, financial loss, value reduction as well as the risk that important social functions can be affected;egenskap;1.2;Gyldig;Skredfaresoner;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfaresoner\KvikkleireFaresone