ForurensetGrunn

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealbruk ArealbrukKode (kodeliste) 0..1
arealNøyaktighet arealNøyaktighetType (kodeliste) 1..1
eiendommer Matrikkelnummer (datatype) 0..*
- bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
- festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
- gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
- kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. 1..1
- seksjonsnummer Fortløpende nummerering av seksjoner under gårdsnummer/bruksnummer og eventuelt festenummer. Integer 0..1
område Flate 1..1
påvirkningsgrad Påvirkningsgrad (kodeliste) 1..1
tilstandsklasse Tilstandsklasse (kodeliste) 0..1
ForurensetGrunnLokalitet
arealTotalt Integer 1..1
faktaark CharacterString 0..1
forvaltningsmyndighet CharacterString 0..1
forvaltningsmyndighetType ForvaltningsmyndighetType (kodeliste) 1..1
lokalitetId CharacterString 1..1
lokalitetNavn CharacterString 1..1
lokalitetType LokalitetType (kodeliste) 1..1
næringsgruppe Kode fra Norsk standard for næringsgruppering (NACE) https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace Næringsgruppe (datatype) 0..*
- NACE_kode CharacterString 1..1
- NACE_tekst CharacterString 1..1
prosessStatus ProsessStatus (kodeliste) 0..1
saksnummer CharacterString 0..1
vedtak Vedtak (datatype) 0..*
- vedtakDato DateTime 1..1
- vedtakType VedtakType (kodeliste) 1..1
virksomhetNavn CharacterString 0..*
ForurensetGrunnFellesegenskaper
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten CharacterString 0..1
identifikasjon Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
kommune Kommunenummer (kodeliste) 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FORUR_AREAL Integer 10 1..1
FAKTAARK CharacterString 200 0..1
MYNDIGHET CharacterString 100 0..1
ForvaltningsmyndighetType (kodeliste) 1..1
LOKALITETID CharacterString 20 1..1
NAVN CharacterString 100 1..1
LokalitetType (kodeliste) 1..1
NACE Næringsgruppe (datatype) 0..*
- NACE_KODE CharacterString 15 1..*
- NACE_TEKST CharacterString 200 1..*
ProsessStatus (kodeliste) 0..1
SAKSNUMMER CharacterString 50 0..1
VEDTAK Vedtak (datatype) 0..*
- VEDTAKDATO DateTime 1..*
- VEDTAK_TYPE VedtakType (kodeliste) 1..*
VIRKSOMHET_NAVN CharacterString 200 0..*
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
EIER CharacterString 50 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Kommunenummer (kodeliste) 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
ArealbrukKode 0..1
AREAL_NØYAKTIGHET arealNøyaktighetType 10 1..1
FORUR_GRUNN_EIENDOM Matrikkelnummer 0..*
Flate 1..1
Påvirkningsgrad 1..1
Tilstandsklasse 0..1
Name Type English Description
arealTotalt Integer
faktaark CharacterString
forvaltningsmyndighet CharacterString
forvaltningsmyndighetType ForvaltningsmyndighetType (kodeliste)
lokalitetId CharacterString
lokalitetNavn CharacterString
lokalitetType LokalitetType (kodeliste)
næringsgruppe Næringsgruppe (datatype)
- NACE_kode CharacterString
- NACE_tekst CharacterString
prosessStatus ProsessStatus (kodeliste)
saksnummer CharacterString
vedtak Vedtak (datatype)
- vedtakDato DateTime
- vedtakType VedtakType (kodeliste)
virksomhetNavn CharacterString
datafangstdato DateTime
geodataeier CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
kommune Kommunenummer (kodeliste)
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
arealbruk ArealbrukKode
arealNøyaktighet arealNøyaktighetType
eiendommer Matrikkelnummer
område Flate
påvirkningsgrad Påvirkningsgrad
tilstandsklasse Tilstandsklasse

Vis ForurensetGrunn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ArealbrukKode 0 ..1
arealNøyaktighetType 1 ..1
Matrikkelnummer 0 ..*
Flate 1 ..1
Påvirkningsgrad 1 ..1
Tilstandsklasse 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ForurensetGrunnGrense 0..* ForurensetGrunn 1..2
arv subtype ForurensetGrunn supertype ForurensetGrunnLokalitet