ForurensetGrunnLokalitet

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
arealTotalt Integer 1..1
faktaark CharacterString 0..1
forvaltningsmyndighet CharacterString 0..1
forvaltningsmyndighetType ForvaltningsmyndighetType (kodeliste) 1..1
lokalitetId CharacterString 1..1
lokalitetNavn CharacterString 1..1
lokalitetType LokalitetType (kodeliste) 1..1
næringsgruppe Kode fra Norsk standard for næringsgruppering (NACE) https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace Næringsgruppe (datatype) 0..*
- NACE_kode CharacterString 1..1
- NACE_tekst CharacterString 1..1
prosessStatus ProsessStatus (kodeliste) 0..1
saksnummer CharacterString 0..1
vedtak Vedtak (datatype) 0..*
- vedtakDato DateTime 1..1
- vedtakType VedtakType (kodeliste) 1..1
virksomhetNavn CharacterString 0..*
ForurensetGrunnFellesegenskaper
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten CharacterString 0..1
identifikasjon Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..1
kommune Kommunenummer (kodeliste) 0..*
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
EIER CharacterString 50 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..1
Kommunenummer (kodeliste) 0..*
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
FORUR_AREAL Integer 10 1..1
FAKTAARK CharacterString 200 0..1
MYNDIGHET CharacterString 100 0..1
ForvaltningsmyndighetType 1..1
LOKALITETID CharacterString 20 1..1
NAVN CharacterString 100 1..1
LokalitetType 1..1
NACE Næringsgruppe 0..*
ProsessStatus 0..1
SAKSNUMMER CharacterString 50 0..1
VEDTAK Vedtak 0..*
VIRKSOMHET_NAVN CharacterString 200 0..*
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
geodataeier CharacterString
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
informasjon CharacterString
kommune Kommunenummer (kodeliste)
oppdateringsdato DateTime
opphav CharacterString
arealTotalt Integer
faktaark CharacterString
forvaltningsmyndighet CharacterString
forvaltningsmyndighetType ForvaltningsmyndighetType
lokalitetId CharacterString
lokalitetNavn CharacterString
lokalitetType LokalitetType
næringsgruppe Næringsgruppe
prosessStatus ProsessStatus
saksnummer CharacterString
vedtak Vedtak
virksomhetNavn CharacterString

Vis ForurensetGrunnLokalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
ForvaltningsmyndighetType 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
LokalitetType 1 ..1
Næringsgruppe 0 ..*
ProsessStatus 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Vedtak 0 ..*
CharacterString 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ForurensetGrunnLokalitet supertype ForurensetGrunnFellesegenskaper
arv subtype ForurensetGrunn supertype ForurensetGrunnLokalitet