SvpOmråde

objekttype

Statnett Ukjent

det geografiske område (del-)planen dekker (sml. §§ 47 og 49 første ledd) Merk: Der planen har ulike vertikalnivå, skal det være (minst?) ett SvPOmråde for hvert vertikalnivå.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
arealplanId entydig identifikasjon for en arealplan innen et planområde (sml. §§ 48, 50 og 51) Merknad: Administrativ inndeling er ikke endelig avklart. Inntil avklaring foreligger benyttes administrativ inndeling som angitt i kodeliste for Kommunenummer og Fylkesnummer (SOSI Nasjonal hovedinndeling) NasjonalArealplanId (datatype) 1..1
- administrativEnhet entyding identifikasjon av administrativ enhet AdministrativEnhetskode (union) 1..1
- planidentifikasjon entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (sml. § 49 og forskrift om planområdene på Svaldbard § 1) CharacterString (datatype) 1..1
plantype type plan (sml. § 49 første ledd) SvpPlantype (kodeliste) 1..1
planstatus planens behandling (sml. § 50, og ev. § 51, samt § 52) samt planens virkning (sml. § 53) Planstatus (kodeliste) 1..1
lovreferanse kode for hvilken lov planen er vedtatt etter SvpLovreferanseType (kodeliste) 1..1
planbestemmelse angir om plan har bestemmelser, i så fall om de er egen tekst, og om de er påført plankartet (sml. § 49 sjette ledd bokstav a) SvpPlanbestemmelser (kodeliste) 1..1
lovreferanseBeskrivelse tekstlig beskrivelse av hvilken lov planen er vedtatt med hjemmel i CharacterString (datatype) 0..1
ikrafttredelsesdato dato for ikrafttredelse av planen (sml. § 52 andre og fjerde ledd) Date 0..1
plannavn planens navn (sml. § 47 med forskrift, samt sml. § 49 første ledd) CharacterString (datatype) 0..1
vedtakEndeligPlanDato dato når arealplanen med tilhørende bestemmelser gjennom statlig, regionalt eller kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven har fått rettsvirkning Date 0..1
kunngjøringsdato dato når endelig vedtatt arealplan ble kunngjort, sml. § 52 femte ledd Date 0..1
vertikalnivå planens eller innholdets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Vertikalnivå (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper_Planområde
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
prosesshistorie beskrivelse av de prosesser som dataene er gått gjennom som kan ha betydning for kvaliteten og bruken av dataene Merknad: Prosesshistorie vil kunne inneholde informasjon om transformasjoner. Hva slags informasjon som angis er ofte gitt i andre standarder, f.eks kvalitet og kvalitetsikring. CharacterString (datatype) 0..*
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString (datatype) 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString (datatype) 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn NB. Denne burde vært samordnet med Objektkatalog/Kortnavn som brukes i SOSI-hode på SOSI-format-datasett. Øker lengden fra 15 til 50 som den føste tilpasningen. CharacterString (datatype) 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString (datatype) 1..1
link referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Link (datatype) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Endringsflagg (datatype) 0..1
TypeEndring (kodeliste) 1..1
- ENDRET_TID DateTime 1..1
PROSESS_HISTORIE CharacterString (datatype) 255 0..*
Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString (datatype) 30 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString (datatype) 255 0..*
Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString (datatype) 50 1..1
- VERSJON CharacterString (datatype) 20 1..1
LINK Link (datatype) 255 0..*
Flate 1..1
NASJONALAREALPLANID NasjonalArealplanId 1..1
SvpPlantype 1..1
PLANSTAT Planstatus 1 1..1
SvpLovreferanseType 1..1
SvpPlanbestemmelser 1..1
LOVREFBESKRIVELSE CharacterString 120 0..1
IKRAFT Date 0..1
PLANNAVN CharacterString 120 0..1
VEDTAKENDELIGPLANDATO Date 0..1
KUNNGJØRINGSDATO Date 0..1
Vertikalnivå 1..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg (datatype)
- typeEndring TypeEndring (kodeliste)
- tidspunktEndring DateTime
prosesshistorie CharacterString (datatype)
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString (datatype)
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString (datatype)
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString (datatype)
- versjon CharacterString (datatype)
link Link (datatype)
område Flate
arealplanId NasjonalArealplanId
plantype SvpPlantype
planstatus Planstatus
lovreferanse SvpLovreferanseType
planbestemmelse SvpPlanbestemmelser
lovreferanseBeskrivelse CharacterString
ikrafttredelsesdato Date
plannavn CharacterString
vedtakEndeligPlanDato Date
kunngjøringsdato Date
vertikalnivå Vertikalnivå

Vis SvpOmråde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
NasjonalArealplanId 1 ..1
SvpPlantype 1 ..1
Planstatus 1 ..1
SvpLovreferanseType 1 ..1
SvpPlanbestemmelser 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
Date 0 ..1
Vertikalnivå 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 juridiskLinje SvpJuridiskLinje 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 retningslinje SvpRetningslinjeOmråde 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 angittHensyn SvpAngittHensynSone 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 sikring SvpSikringSone 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 arealFormål SvpArealformålOmråde 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 bestemmelse SvpBestemmelseOmråde 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 samferdselLinje SvpSamferdselLinje 0..*
assosiasjon regulertHøyde SvpRegulertHøyde 0..* planområde SvpOmråde 1
assosiasjon arealplan SvpOmråde 1..2 planavgrensning SvpGrense 0..*
assosiasjon juridiskPunkt SvpJuridiskPunkt 0..* planområde SvpOmråde 1
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 påskrift SvpPåskrift 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 støy SvpStøySone 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 båndlegging SvpBåndleggingSone 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 infrastrukturLinje SvpInfrastrukturLinje 0..*
assosiasjon planområde SvpOmråde 1 fare SvpFareSone 0..*
arv subtype SvpOmråde supertype Fellesegenskaper_Planområde