Svalbardplan 20140101

Statnett Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 35 av 35

Kodelister og datatyper pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\Kodelister og datatyper

Ukjent

1.0


Plan felles pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\Plan felles

Ukjent

1.0


Fellesegenskaper_Svalbardplan pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Arealplan\Svalbardplan\Svalbardplan 20140101\Fellesegenskaper_Svalbardplan

Ukjent

1.0


SvpRetningslinjeGrense objekttype

grense for retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b)


SvpJuridiskLinje objekttype

linje for juridisk tilleggsinformasjon


SvpAngittHensynGrense objekttype

grense for vernesone i arealplan (sml. § 49 )


SvpArealformålGrense objekttype

grense for arealformålsområde i arealplan (sml. § 49)


SvpSikringGrense objekttype

grense for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr. 7)


SvpRetningslinjeOmråde objekttype

område med retningslinje i arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav b)


SvpAngittHensynSone objekttype

områder med vernesone i arealplan (sml. § 49)


SvpSikringSone objekttype

område for hensynssone for sikring (sml. § 49 tredje ledd nr 7)


SvpArealformålOmråde objekttype

område med gitt arealformål i arealplan (sml. § 49 tredje ledd)


SvpFareGrense objekttype

grense for hensynssone for fare (svp. § 49 tredje ledd nr 7)


SvpBestemmelseOmråde objekttype

område med bestemmelser til arealplanen (sml. § 49 femte ledd bokstav a)


SvpStøyGrense objekttype

grense for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7)


SvpSamferdselLinje objekttype

linjer som viktige ledd i kommunikasjonssystemet i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 6)


SvpBestemmelseGrense objekttype

avgrensning av område med bestemmelser til arealplan (sml. § 49 femte ledd bokstav a)


SvpRegulertHøyde objekttype

linje for bestemmelse om regulert høyde (bestemmelse om utforming illustrert på kart)


SvpGrense objekttype

grense for planområde (sml. § 48)


SvpJuridiskPunkt objekttype

punkt for juridisk bindende tilleggsinformasjon


SvpBåndleggingGrense objekttype

grense for hensynssone for båndlegging i planområdet (sml. § 49 tredje ledd nr. 7 - faresoner)


SvpPåskrift objekttype

supplerende tekst til arealplanen (sml. § 49 tredje ledd)


SvpStøySone objekttype

område for hensynssone for støy (sml. § 49 tredje ledd nr. 7)


SvpBåndleggingSone objekttype

båndleggingssone (sml. kap. III - § 49 tredje ledd nr 9 - og V)


SvpOmråde objekttype

det geografiske område (del-)planen dekker (sml. §§ 47 og 49 første ledd) Merk: Der planen har ulike vertikalnivå, skal det være (minst?) ett SvPOmråde for hvert vertikalnivå.


SvpFareSone objekttype

område for hensynssone for fare (sml. § 49 tredje ledd nr 7)


SvpInfrastrukturLinje objekttype

linje for hensynssone med særlige krav til infrastruktur