FriluftTurvei

objekttype

Kartverket Utkast

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallTilstrekkelig Angir om antall møteplasser er tilstrekkelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut hvis møte-/hvileplass er "Ja". Boolean 0..1
belysning Veibelysning Belysning (kodeliste) 0..1
bredde Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 1..1
dekkeMateriale Type underlag Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
forbedringsforslag Fritekst CharacterString 0..1
friHøyde Fri høyde over veibanen Frihøyde (kodeliste) 0..1
geometri Geometri GM_Curve 1..1
ledelinje Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje. Ledelinje (kodeliste) 1..1
ledelinjeKontrast Angir hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje. Kontrast (kodeliste) 0..1
møteHvileplass Angir om hvileplasser finnes. Boolean 1..1
plankeavstand Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal. Real 0..1
segmentLengde Lengde til segment av Turvei. Verdien kalkuleres I database. Real 0..1
sperrebom Angir om sperrebom finnes. Boolean 0..1
sperrebomTilgjengelig Angir om sperrebom er tilgjengelig iht. krav. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom sperrebom er "Ja". Boolean 0..1
spesialFotrutetype Typer er definert ut fra spesiell tilrettelegging, spesielle bruksformål eller historisk opprinnelse. SpesialFotrutetype (kodeliste) 0..1
stigning Stigning/fall i kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 0..1
tilgjengvurderingElRullestol Angir om turveien møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angir om turveien møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tverrfall Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med en desimal. Real 0..1
veitype Type turvei Veitype (kodeliste) 1..1
årstidsbruk Angir om bruk av turveien er begrenset etter sesong. Årstidsbruk (kodeliste) 1..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 100 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
ANTALLTILSTREKKELIG Boolean 0..1
Belysning 0..1
BREDDE Integer 5 0..1
Dekkefasthet 1..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
FORBEDRINGSFORSLAG CharacterString 255 0..1
Frihøyde 0..1
GM_Curve 1..1
Ledelinje 1..1
LEDELINJEKONTRAST Kontrast 0..1
MØTEHVILEPLASS Boolean 1..1
PLANKEAVSTAND Real 5 0..1
SEGMENTLENGDE Real 20 0..1
SPERREBOM Boolean 0..1
SPERREBOMTILGJENGELIG Boolean 0..1
SPESIALFOTRUTETYPE SpesialFotrutetype 0..1
STIGNING Real 5 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TVERRFALL Real 5 0..1
VEITYPE Veitype 1..1
Årstidsbruk 1..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
antallTilstrekkelig Boolean
belysning Belysning
bredde Integer
dekkeFasthet Dekkefasthet
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
forbedringsforslag CharacterString
friHøyde Frihøyde
geometri GM_Curve
ledelinje Ledelinje
ledelinjeKontrast Kontrast
møteHvileplass Boolean
plankeavstand Real
segmentLengde Real
sperrebom Boolean
sperrebomTilgjengelig Boolean
spesialFotrutetype SpesialFotrutetype
stigning Real
tilgjengvurderingElRullestol Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering
tverrfall Real
veitype Veitype
årstidsbruk Årstidsbruk

Vis FriluftTurvei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Boolean 0 ..1
Belysning 0 ..1
Integer 0 ..1
Dekkefasthet 1 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Frihøyde 0 ..1
GM_Curve 1 ..1
Ledelinje 1 ..1
Kontrast 0 ..1
Boolean 1 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Boolean 0 ..1
Boolean 0 ..1
SpesialFotrutetype 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Real 0 ..1
Veitype 1 ..1
Årstidsbruk 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FriluftTurvei supertype Fellesegenskaper