AkvakulturFlate Aquaculture

objekttype

Fiskeridirektoratet Gyldig

anlegg eller område for oppdrett av fisk, skalldyr eller alger
facility or area for farming fish and shellfish
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
akvaArt Arter i akvakulturregisteret AkvaArt (kodeliste) 0..*
akvaKapasitet kapasitet for Akvalokalitet oppgitt med tallverdi og enhet. AkvaKapasitet (datatype) 0..1
- akvaEnhet Måleenhet for kapasitet. Det er forskjellige måleenheter for tillatt mengde for ulike typer akvakulturvirksomhet. F. eks tonn (biomasse) matfisklokaliteter. AkvaEnhet (kodeliste) 1..1
- akvaMengde mengde for AkvaKapasitet. Real 1..1
biomasse Informasjon om det finnes fisk eller ikke på akvakulturlokaliteten. Boolean 0..1
FellesegenskaperAkvakultur
akvaPlassering Plassering av akvakulturlokaliteten. AkvaPlassering (kodeliste) 0..1
firmaeier Innehaverinformasjon om akvakulturtillatelser Firmaeier (datatype) 0..1
- firmanavn firmanavn til akvakulturfirma CharacterString 1..1
- bedriftseier bedriftseier av akvakulturfirma CharacterString 0..1
- adresse adresse til akvakulturfirma CharacterString 0..1
- postnummer postnummer til akvakulturfirma CharacterString 0..1
- postadresse postadresse til akvakulturfirma CharacterString 0..1
- telefonnummer telefonnummer til akvakulturfirma Integer 0..1
- telefaxnummer telefaxnummer til akvakulturfirma Integer 0..1
- kontaktperson Navn på kontaktperson CharacterString 0..1
tillatelsesinformasjon info om konsesjon tilknyttet oppdrettsanlegg AkvaTillatelsesinformasjon (datatype) 1..*
- fiskebruksnummerFylke 1-2 bokstavers fylkesangivelse CharacterString 1..1
- akvaTillatelsesnummer 1-2 bokstavers fylkesangivelse, 1-2 bokstavers kommuneangivelse (akvakommune) og H4 Eksempel: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll og påfølgende H4) CharacterString 0..1
- tillatelsesstatus Status for tillatelsen, Tildelt, Klarert eller Trukket tilbake. AkvaTillatelsesstatus (kodeliste) 0..1
- tillatelsesformål Tillatelsens formål. Tildelingsforskriften for akvakultur definerer hvilke formål som er mulige. AkvaTillatelsesformål (kodeliste) 0..1
- produksjonsform tillatelsestype for oppdrettsanlegg Produksjonsform (kodeliste) 0..1
- lokalitetsnummer gitt lokalitetsnummer Integer 1..1
- lokalitetsnavn gitt lokalitetsnavn CharacterString 1..1
akvaVannmiljø Type vannmiljø akvakulturlokaliteten befinner seg i. AkvaVannmiljø (kodeliste) 1..1
avKlasse Av-klasse (av_class) AvKlasse (kodeliste) 0..1
GenerelleEgenskaper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 1..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 1..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AKVA_PLASSERING AkvaPlassering (kodeliste) 6 0..1
FIRMAEIER Firmaeier (datatype) 0..1
- FIRMA CharacterString 35 1..1
- FISKE_BEDR_EIER CharacterString 100 0..1
- ADRESSE CharacterString 35 0..1
- POSTNR CharacterString 4 0..1
- POSTADRESSE CharacterString 30 0..1
- TELEFONNR Integer 8 0..1
- TELEFAXNR Integer 8 0..1
- KONTAKTPERSON CharacterString 50 0..1
AKVA_KONS_INFO AkvaTillatelsesinformasjon (datatype) 1..*
- FBNR_FYLK CharacterString 2 1..*
- AKVA_NR CharacterString 8 0..*
- AKVA_STATUS AkvaTillatelsesstatus (kodeliste) 7 0..*
- AKVAKONSESJONSFORMÅL AkvaTillatelsesformål (kodeliste) 30 0..*
- PRODUKSJONSFORM Produksjonsform (kodeliste) 100 0..*
- LOK_NR Integer 5 1..*
- LOK_NAVN CharacterString 35 1..*
AKVA_VANNMILJØ AkvaVannmiljø (kodeliste) 15 1..1
AV_KLASSE AvKlasse (kodeliste) 50 0..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPHAV CharacterString 255 1..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
Flate Flate 1..1
AKVA_ART AkvaArt 40 0..*
AKVA_KAPASITET AkvaKapasitet 0..1
BIOMASSE Boolean 0..1
Name Type English Description
akvaPlassering AkvaPlassering (kodeliste) aquaLocation
firmaeier Firmaeier (datatype) companyOwner
- firmanavn CharacterString companyName
- bedriftseier CharacterString companyOwner
- adresse CharacterString address
- postnummer CharacterString postalNumber
- postadresse CharacterString
- telefonnummer Integer telephoneNumber
- telefaxnummer Integer telefaxNumber
- kontaktperson CharacterString contactPerson Name of contact
tillatelsesinformasjon AkvaTillatelsesinformasjon (datatype) licenceInformation information about licence in connection with aqua culture facility / fish farm
- fiskebruksnummerFylke CharacterString fishProcessingPlantNumberCounty 1-2 letter county code
- akvaTillatelsesnummer CharacterString aquaLicenceNumber 1-2 letter county code, 1-2 letter municipality code (aquaMunicipality) plus I4 (four-digit integer) For example: H AV 0001 (H=Hordaland, AV=Austevoll plus subsequent I4)
- tillatelsesstatus AkvaTillatelsesstatus (kodeliste) aquaLicenceStatus
- tillatelsesformål AkvaTillatelsesformål (kodeliste) aquaLicencePurpose
- produksjonsform Produksjonsform (kodeliste) aquaLicenceType licence type for aquaculture facility
- lokalitetsnummer Integer locationNumber given location number
- lokalitetsnavn CharacterString locationName given location name
akvaVannmiljø AkvaVannmiljø (kodeliste) aquaEcotoxicity
avKlasse AvKlasse (kodeliste)
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
opphav CharacterString
datauttaksdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
område Flate extent area over which an object extends
akvaArt AkvaArt aquaSpecies
akvaKapasitet AkvaKapasitet aquaCapasity
biomasse Boolean

Vis AkvakulturFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
AkvaArt 0 ..*
AkvaKapasitet 0 ..1
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon AkvakulturFlate akvakulturgrense Akvakulturgrense 0..*
arv subtype AkvakulturFlate supertype FellesegenskaperAkvakultur