Territorialgrense TerritorialBoundary TERRITORIALGRENSE

objekttype

Kartverket Gyldig

avgrensning i havet av statens suverenitetsområde, beregnet 12 nm (22 224 m) utenfor og parallelt med grunnlinjen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
beregningsdato tidspunktet for når koordinatene er utregnet Date 0..1
dokumentasjonsreferanse henviser til fastsettings- eller lovinformasjon Dokumentasjonsreferanse (datatype) 0..*
- rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 1..1
- rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
- hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
- fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
- fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 1..1
- dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..*
- internReferanseKartverket henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..*
gjelderOmråde navn på område som loven gjelder for, eller område som grensa er beregnet fra Eksempel: Svalbard (grensa for fiskevernsonen beregnes 200 nautiske mil parallelt og utenfor grunnlinja ved Svalbard). CharacterString 0..1
land angivelse av hvilket land grensa er knyttet til Merknad: Alfanumerisk kode (ISO 3166-1 alpha-2) for land som definert i ISO 3166 Landkode (kodeliste) 0..1
fastsettingstype måte en grense kan være fastsatt på Fastsettingstype (kodeliste) 0..1
grensestatus juridisk status på grensa Grensestatus (kodeliste) 0..1
ansvarligMyndighet organisasjon som er ansvarlig for opprettholdelse av grensa CharacterString 0..*
virkeområdenavn begrep knyttet til yttergrensa for virkeområdet, som oftest angitt i lov eller forskrift For eksempel: Yttergrense for tilstøtende sone. CharacterString 0..1
transformasjonsdato tidspunktet for når koordinatene er transformert fra originalt koordinatsystem Date 0..1
GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
datafangstdato dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. DateTime 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. DateTime 0..1
sluttdato Dato (og tid) for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere DateTime 0..1
gyldigFra Tidspunktet når objektet oppstod i den virkelige verden -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. DateTime 0..1
gyldigTil Tidspunktet når objektet opphørte å eksistere i den virkelige verden -Definition- The time from which the phenomenon no longer exists in the real world. DateTime 0..1
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
endringsflagg endringsinformasjon om et objekt Merknad: Reglene knyttet til bruken av endringsflagg er for denne versjonen ikke avklart. Utdypes nærmere i produktspesifikasjonen basert på 4.0. Merknad: Endringsflagg kan benyttes til å merke slettede "objekter". Eksempel: Dersom en eiendomsgrense endres skal endringsflagg også legges inn på eiendomsteigen Endringsflagg (datatype) 0..1
- typeEndring endringsstatus for objektet TypeEndring (kodeliste) 1..1
- tidspunktEndring tidspunkt for endring av objektet DateTime 1..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
kopidata angivelse av at objektet er hentet fra et kopidatasett og ikke fra originaldatasettet Merknad: Inneholder informasjon om når kopidatasettet ble kopiert fra originaldatasettet og hvem som er originaldataansvarlig Kopidata (datatype) 0..1
- områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
- originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
- kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
informasjon generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet CharacterString 0..*
registreringsversjon angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene Registreringsversjon (datatype) 0..1
- produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
- versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
- nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
SLUTTDATO DateTime 0..1
GYLDIGFRA DateTime 0..1
GYLDIGTIL DateTime 0..1
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
ENDRINGSFLAGG Endringsflagg (datatype) 0..1
- ENDRET_TYPE TypeEndring (kodeliste) 1 1..1
- ENDRET_TID DateTime 1..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
KOPIDATA Kopidata (datatype) 0..1
- OMRÅDEID Integer 4 1..1
- ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
- KOPIDATO DateTime 1..1
INFORMASJON CharacterString 255 0..*
REGISTRERINGSVERSJON Registreringsversjon (datatype) 0..1
- PRODUKT CharacterString 50 1..1
- VERSJON CharacterString 20 1..1
KVALITET Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 3 1..1
- NØYAKTIGHET Integer 6 0..1
Kurve 1..1
BEREGNINGSDATO Date 0..1
DOKUMENTASJONSREFERANSE Dokumentasjonsreferanse 0..*
GJELDEROMRÅDE CharacterString 255 0..1
LANDKODE Landkode 2 0..1
FASTSETTINGSTYPE Fastsettingstype 20 0..1
GRENSESTATUS Grensestatus 30 0..1
ANSVARLIGMYNDIGHET CharacterString 255 0..*
VIRKEOMRÅDENAVN CharacterString 255 0..1
TRANSFORMASJONSDATO Date 0..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
datafangstdato DateTime
oppdateringsdato DateTime
sluttdato DateTime endLifespanVersion Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
gyldigFra DateTime validFrom
gyldigTil DateTime validTo
datauttaksdato DateTime
endringsflagg Endringsflagg (datatype)
- typeEndring TypeEndring (kodeliste)
- tidspunktEndring DateTime
opphav CharacterString
kopidata Kopidata (datatype)
- områdeId Integer
- originalDatavert CharacterString
- kopidato DateTime
informasjon CharacterString
registreringsversjon Registreringsversjon (datatype)
- produkt CharacterString
- versjon CharacterString
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
- nøyaktighet Integer
grense Kurve
beregningsdato Date
dokumentasjonsreferanse Dokumentasjonsreferanse
gjelderOmråde CharacterString
land Landkode
fastsettingstype Fastsettingstype
grensestatus Grensestatus
ansvarligMyndighet CharacterString
virkeområdenavn CharacterString
transformasjonsdato Date

Vis Territorialgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Date 0 ..1
Dokumentasjonsreferanse 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Landkode 0 ..1
Fastsettingstype 0 ..1
Grensestatus 0 ..1
CharacterString 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Date 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Stemmekrets territorialgrense Territorialgrense 0..*
arv subtype Territorialgrense supertype GenerelleEgenskaperMaritimeGrenser