Registreringsversjon REGISTRERINGSVERSJON

datatype

Kartverket Gyldig

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
produkt entydig navn på produktet i form av et kortnavn CharacterString 1..1
versjon versjonsnummer CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
PRODUKT CharacterString 50 1..1
VERSJON CharacterString 20 1..1
Name Type English Description
produkt CharacterString
versjon CharacterString

Vis Registreringsversjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1