Kopidata KOPIDATA

datatype

Kartverket Gyldig

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
områdeId identifikasjon av område som dataene dekker Merknad: Kan angis med kommunenummer eller fylkesnummer. Disse bør spesifiseres nærmere. Integer 1..1
originalDatavert ansvarlig etat for forvaltning av data CharacterString 1..1
kopidato dato når objektet ble kopiert fra originaldatasettet Merknad: Er en del av egenskapen Kopidata. Brukes i de tilfeller hvor en kopidatabase brukes til distribusjon. Å kopiere et datasett til en kopidatabase skal ikke føre til at Oppdateringsdato blir endret. Eventuell redigering av data i et kopidatasett medfører ny Oppdateringsdato, Datafangstdato og/eller Verifiseringsdato. DateTime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OMRÅDEID Integer 4 1..1
ORIGINALDATAVERT CharacterString 100 1..1
KOPIDATO DateTime 1..1
Name Type English Description
områdeId Integer
originalDatavert CharacterString
kopidato DateTime

Vis Kopidata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
DateTime 1 ..1