ForurensetGrunn PollutedSoil

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

eiendommer med forurenset grunn, deponier med farlig avfall eller tidligere forurensede eiendommer der det er ryddet opp.
real estate with polluted soil, landfill with hazardous waste, formerly polluted real estate which has been cleaned up
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
navn navn på lokalitet CharacterString 0..1
forurensetGrunnType type lokalitet ForurensetGrunnType (kodeliste) 0..1
forurensetGrunnEiendom hvilke eiendommer som lokaliteten ligger på og om det for disse eiendommene er knyttet arealbruksrestriksjoner ForurensetGrunnEiendom (datatype) 0..*
- matrikkelnummer entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune Matrikkelnummer 1..1
- arealbrukRestriksjon om det foreligger restriksjoner på arealbruk på eiendommen ArealbrukRestriksjon (kodeliste) 0..1
dokumentasjonstype type dokumentasjon som foreligger for den enkelte lokalitet, og som ligger til grunn for vurderingene Dokumentasjonstype (kodeliste) 0..*
forurensetAreal anslått areal for det forurensede området angitt i kvadratmeter Merknad: Nødvendig der lokalitetene er angitt som punkter Integer 0..1
påvirkningsgrad angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det Påvirkningsgrad (kodeliste) 0..1
forurensningHovedgruppe angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten ForurensningHovedgruppe (kodeliste) 0..*
sakAvsluttet angir om saken er avsluttet fra forurensningsmyndighetenes side Boolean 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
NAVN CharacterString 60 0..1
FORUR_GRUNNTYPE ForurensetGrunnType 1 0..1
FORUR_GRUNN_EIENDOM ForurensetGrunnEiendom 0..*
DOKUMENTASJONSTYPE Dokumentasjonstype 0..*
FORUR_AREAL Integer 5 0..1
PÅVIRKNINGSGRAD Påvirkningsgrad 1 0..1
FORUR_HOVEDGRUPPE ForurensningHovedgruppe 1 0..*
SAK_AVSLUTT Boolean 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
navn CharacterString name name of site
forurensetGrunnType ForurensetGrunnType pollutedSoilType type of site
forurensetGrunnEiendom ForurensetGrunnEiendom pollutedSoilRealEstate real estate plots on which the site is located, and whether these plots are subject to land use restrictions
dokumentasjonstype Dokumentasjonstype documentationType type of documentation available for the individual site, which forms the basis for the assessments
forurensetAreal Integer pollutedArea estimated size of the polluted area given in square meters Note: Necessary where the site is indicated by points
påvirkningsgrad Påvirkningsgrad impactDegree indicates to what extent the site affects its surroundings Note: The degree of impact is assessed based on available information on the individual site. The degree of impact of a site changes as warranted by surveys or measures implemented
forurensningHovedgruppe ForurensningHovedgruppe pollutionMainGroup indicates which main types of pollution one assumes exist at the site
sakAvsluttet Boolean caseClosed indicates whether the case has been closed by the pollution authorities

Vis ForurensetGrunn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
CharacterString 0 ..1
ForurensetGrunnType 0 ..1
ForurensetGrunnEiendom 0 ..*
Dokumentasjonstype 0 ..*
Integer 0 ..1
Påvirkningsgrad 0 ..1
ForurensningHovedgruppe 0 ..*
Boolean 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon forurensetGrunn ForurensetGrunn 0..* AktsomhetOmr 0..1
assosiasjon ForurensetGrunn 1..2 avgrensning ForurensetGrunnGrense 0..*