Påvirkningsgrad ImpactDegree PÅVIRKNINGSGRAD

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

angir i hvilken grad lokaliteten påvirker sine omgivelser. Merknad: Påvirkningsgraden er vurdert ut fra tilgjengelig informasjon om den enkelte lokalitet. En lokalitet endrer påvirkningsgrad hvis gjennomførte tiltak eller undersøkelser gir grunn til det
indicates to what extent the site affects its surroundings. Note: The degree of impact is assessed based on available information on the individual site. The degree of impact of a site changes as warranted by surveys or measures implemented
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Liten/Ingen kjent påvirkning Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk 1
Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk areal/resipient 2
Mulig/kjent påvirkning Mulig/kjent påvirkning og behov for undersøkelse/tiltak 3
Ukjent påvirkningsgrad Ukjent, men mulig, påvirkning; "grunn til å tro" at arealet er forurenset. X
Verdi Navn Beskrivelse
1 Liten/Ingen kjent påvirkning Liten/Ingen kjent påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk
2 Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk Liten/Ingen kjent påvirkning med dagens bruk areal/resipient
3 Mulig/kjent påvirkning Mulig/kjent påvirkning og behov for undersøkelse/tiltak
X Ukjent påvirkningsgrad Ukjent, men mulig, påvirkning; "grunn til å tro" at arealet er forurenset.
Name Type Description Code value
Little/No known impact <undefined> Little/No known impact, no need for restrictions on area/recipient use Little/No known impact
Little/No known influence with current use <undefined> Little/No known influence with current area/recipient use Little/No known influence with current use
Potential/known impact <undefined> Potential/known impact and need for survey/measures Potential/known impact
Ukjent påvirkningsgrad

Vis Påvirkningsgrad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1