TettstedVei

objekttype

Kartverket Gyldig

Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
belysning Kryss av om veien har belysning. JaNei (kodeliste) 0..1
bredde Minste bredde angis i cm uten desimaler. Integer 0..1
byggingpågår Spørsmål om angående byggingsarbeid som gjør vurderingen umulig Merknad: Dersom byggingsarbeid pågår er valg av resterende objektegenskaper ikke mer obligatorisk. Man skal fylle ut kun de objektegenskaper man kan ut fra situasjonen man finner i feltet. Dersom vurderingen kan foretas skal objektet vurderes, dersom ikke skal brukes "Ikke vurdert". JaNei (kodeliste) 1..1
dekkeFasthet Angis fasthet av underlag Dekkefasthet (kodeliste) 0..1
dekkeMateriale Type underlag som utgjør hoveddelen av veien. Dekkemateriale (kodeliste) 0..1
dekkeTilstand Angis kvalitet av underlag Dekketilstand (kodeliste) 0..1
gatetype Angis gatetype Gatetype (kodeliste) 1..1
geometri Geometri Kurve 1..1
ledelinje Velg om det finnes ledelinje resp. hvilken type ledelinje Ledelinje (kodeliste) 0..1
ledelinjeKontrast Angis hvor godt utformet ledelinjen er. Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom det finnes ledelinje. Kontrast (kodeliste) 0..1
lydsignal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Kryss av om det finnes lydsignal. JaNei (kodeliste) 0..1
lyssignal Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Kryss av om det finnes lyssignal. JaNei (kodeliste) 0..1
møteplass Kryss av om det finnes en møteplass. JaNei (kodeliste) 0..1
nedsenk1 Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angis i cm med 1 desimal. Real 0..1
nedsenk2 Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom gatetype er «gangfelt». Angis i cm med 1 desimal. Real 0..1
plankeavstand Avhengig verdi - avhengig verdi - må kun fylles ut dersom dekke er «Tre». Plankeavstand oppgis i cm med en desimal. Real 0..1
segmentLengde Lengde til segment av Veien. Verdien kalkuleres I database Real 0..1
stigning Stigningen oppgis i grad med 1 desimal. Real 0..1
tilgjengvurderingElRull Angis om veien møter kravene for elektriske rullestol. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 0..1
tilgjengvurderingRulleAuto Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - Beregningen gjøres på grunnlag av de kartlagte verdiene og tester om disse er iht kravene i TEK17. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingRulleMan Angis om objektet møter kravene for manuell rullestol - vurdering foretas av kartleggeren under kartlegging Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
tilgjengvurderingSyn Angis om veien møter kravene for synshemmede. Tilgjengelighetsvurdering (kodeliste) 1..1
trapp Angis om veien eller deler av veien er utformet som trapp Trapp (datatype) 0..1
- farefeltØverst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et farefelt (flattoppende kuler) foran det øverste trappetrinnet i hele trappens bredde. JaNeiFarefelt (kodeliste) 0..1
- oppmerksamhetsfeltNederst Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Det skal være et oppmerksomhetsfelt (ribber tvers til gangretning) foran og inntil det nederste trinnet i hele trappens bredde. JaNeiOppmerksomhetsfelt (kodeliste) 0..1
- rekkverk Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Utforming av rekkverk Håndlistplassering (kodeliste) 0..1
- rekkverkHøydeNedre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- rekkverkHøydeØvre Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Høyden på den øverste håndlistens øverste kant oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- trapp Angis om det finnes trapp JaNeiTrapp (kodeliste) 0..1
- trappBredde Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Minste bredde oppgis i cm uten desimaler. Integer 0..1
- trappeneseKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Trappenese er ytterst kante av trappetrinn og må være markert med kontrastfarge. JaNeiTrappenese (kodeliste) 0..1
- trappKontrast Avhengig verdi - må kun fylles ut dersom trapp er "ja". Generell vurdering av utforming av alle kontrastdetaljer, inkl. rekkverk i sin helhet. Kontrast (kodeliste) 0..1
tverrfall Stigning/fall på tvers av kursretningen oppgis i grader med 1 desimal. Real 0..1
varmekabel Kryss av om veien er oppvarmet i vinter (vises ofte med skilt på husveggen). JaNei (kodeliste) 0..1
Fellesegenskaper
bildefil1 Bilde av kartlagt objekt. CharacterString 0..1
bildefil2 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
bildefil3 Opsjonelt bilde av kartlagt objekt CharacterString 0..1
datafangstdato Dato for siste endring på objekt gjennom kartleggings-appen DateTime 0..1
førsteDatafangstdato Dato når objektet ble registrert første gang, som utgangspunkt for første digitalisering. Merknad: Dato blir generert av kartleggings-appen når objektet blir digitalisert første gang. DateTime 1..1
identifikasjon UUID av et objekt Identifikasjon (datatype) 0..1
- lokalId Lokal identifikator, tildelt av dataleverandør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Det vil generes automatisk i databasen som en tilfeldig nummer. MERKNAD: Det er dataleverandørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom dataprodusenten ikke er assosiert med bare et land. http://data.geonorge.no/tilgjengelighet/Friluft/lokalID MERKNAD: Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register". Eksempel: NO for Norge. CharacterString 1..1
- versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. MERKNAD: Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. CharacterString 0..1
kommentar Fritekst CharacterString 0..1
kommReel Kommunenummer - automatisk generert gjennom å sjekke lokasjon av objektet mot fil med kommunegrenser, Dette skjer via en SQL i databasen. Kommunenummer (kodeliste) 0..1
kommune Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
objektNr ID som ble generert som serial number ved overgang av objektet i databasen og er en fortløpende integer. IDen er bare unik innenfor hver featureType og ikke endres i løpet av objektets levetid. Integer 0..1
opphav Referanse til ansvarlig for kartleggingen. Siden 2018 brukes BAAT brukernavn som opphav. CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BILDEFIL1 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL2 CharacterString 300 0..1
BILDEFIL3 CharacterString 300 0..1
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
FØRSTEDATAFANGSTDATO DateTime 1..1
IDENT Identifikasjon (datatype) 0..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
KOMMENTAR CharacterString 255 0..1
KOMMREEL Kommunenummer (kodeliste) 4 0..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 1..1
OBJEKTNR Integer 10 0..1
OPPHAV CharacterString 100 1..1
BELYSNING JaNei 0..1
BREDDE Integer 5 0..1
BYGGINGPÅGÅR JaNei 1..1
Dekkefasthet 0..1
Dekkemateriale 0..1
Dekketilstand 0..1
Gatetype 1..1
Kurve 1..1
Ledelinje 0..1
LEDELINJEKONTRAST Kontrast 0..1
LYDSIGNAL JaNei 0..1
LYSSIGNAL JaNei 0..1
MØTEPLASS JaNei 0..1
NEDSENK1 Real 5 0..1
NEDSENK2 Real 5 0..1
PLANKEAVSTAND Real 5 0..1
SEGMENTLENGDE Real 20 0..1
STIGNING Real 5 0..1
TILGJENGVURDERINGELRULLESTOL Tilgjengelighetsvurdering 0..1
TILGJENGVURDERINGRULLEAUTO Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGRULLEMAN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TILGJENGVURDERINGSYN Tilgjengelighetsvurdering 1..1
TRAPP Trapp 0..1
TVERRFALL Real 5 0..1
VARMEKABEL JaNei 0..1
Name Type English Description
bildefil1 CharacterString
bildefil2 CharacterString
bildefil3 CharacterString
datafangstdato DateTime dataUpdateThroughApp
førsteDatafangstdato DateTime firstDataCaptureDate
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
kommentar CharacterString
kommReel Kommunenummer (kodeliste)
kommune Kommunenummer (kodeliste) municipality
objektNr Integer
opphav CharacterString source
belysning JaNei
bredde Integer
byggingpågår JaNei
dekkeFasthet Dekkefasthet
dekkeMateriale Dekkemateriale
dekkeTilstand Dekketilstand
gatetype Gatetype
geometri Kurve
ledelinje Ledelinje
ledelinjeKontrast Kontrast
lydsignal JaNei
lyssignal JaNei
møteplass JaNei
nedsenk1 Real
nedsenk2 Real
plankeavstand Real
segmentLengde Real
stigning Real
tilgjengvurderingElRull Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleAuto Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingRulleMan Tilgjengelighetsvurdering
tilgjengvurderingSyn Tilgjengelighetsvurdering
trapp Trapp
tverrfall Real
varmekabel JaNei

Vis TettstedVei i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNei 0 ..1
Integer 0 ..1
JaNei 1 ..1
Dekkefasthet 0 ..1
Dekkemateriale 0 ..1
Dekketilstand 0 ..1
Gatetype 1 ..1
Kurve 1 ..1
Ledelinje 0 ..1
Kontrast 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 0 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Tilgjengelighetsvurdering 1 ..1
Trapp 0 ..1
Real 0 ..1
JaNei 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype TettstedVei supertype Fellesegenskaper