Vegsperring 607 VEGSPERRING

objekttype

Kartverket Gyldig

Angir at veg er fysisk sperret.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type sperring det er tale om TypeVegsperring (kodeliste) 0..1
funksjon Angir hvilken funksjon sperringen har Funksjon (kodeliste) 1..1
gjeldertidsrom Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder CharacterString 0..1
merknad Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring. CharacterString 0..1
eier Angir hvem som er eier av vegobjektet EierVegsperring (kodeliste) 0..1
posisjon Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Punkt 0..1
lineærPosisjon Angivelse av posisjon på det lineære objektet. LineærPosisjonPunkt (datatype) 1..1
- felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
- lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
- posisjon posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Real 1..1
- retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
- sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
- avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
- høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
- lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
IDENT Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
- VERSJONID CharacterString 100 0..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 0..1
TYPE TypeVegsperring 30 0..1
FUNKSJON Funksjon 25 1..1
GJELDERTIDSROM CharacterString 9 0..1
MERKNAD CharacterString 200 0..1
EIER EierVegsperring 30 0..1
POSISJON Punkt 0..1
LRPUNKT LineærPosisjonPunkt 1..1
Name Type English Description
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
- versjonId CharacterString versionId
oppdateringsdato DateTime Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.
type TypeVegsperring 7861
funksjon Funksjon 11542
gjeldertidsrom CharacterString 11543
merknad CharacterString 5478
eier EierVegsperring 9498
posisjon Punkt 7930
lineærPosisjon LineærPosisjonPunkt

Vis Vegsperring i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7861 Type TypeVegsperring 0 ..1
11542 Funksjon Funksjon 1 ..1
11543 Gjelder tidsrom CharacterString 0 ..1
5478 Merknad CharacterString 0 ..1
9498 Eier EierVegsperring 0 ..1
7930 Geometri, punkt Punkt 0 ..1
LineærPosisjonPunkt 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Vegsperring supertype SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper
Navn Beskrivelse
Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0