LineærPosisjonPunkt LRPUNKT

datatype

Kartverket Gyldig

lineær posisjon som et punkt Merknad: Dette er en forenkling i forhold til ISO19148, der posisjonsangivelsene er en egen datatype LR_DistanceExpression som har igjen egenskapen DistanceAlong. LR_DistanceExpression har også en subtype LRO_LateralOffsetDistanceExpression, som inneholder egenskapen offsetLateralDistance (avstandSide). Realisering av ISO19148: LE_AtLocation
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
felt Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance CharacterString 0..1
lineærReferanseMetode metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM LineærReferanseMetode (kodeliste) 0..1
posisjon posisjon langs nettverkselementet, i henhold til referansemetoden Merknad: Ref ISO19148: atPosition - distanceAlong Real 1..1
retning Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning Retningskode (kodeliste) 0..1
sideposisjon gir lovlige verdier for sideposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høyre og venstre er relatert til vegens metreringsretning. Sideposisjon (kodeliste) 0..1
avstandSide Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance Real 0..1
høydeposisjon gir lovlige verdier for høydeposisjon i NVDB sin lokasjonsattributt. Høydeposisjon (kodeliste) 0..1
lenkesekvens Realisering av rollen nettverkselement Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
- versjonId identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans) CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LRFELT CharacterString 50 0..1
LineærReferanseMetode 0..1
LRPUNKTPOSISJON Real 10 1..1
RETNING Retningskode 0..1
LRSIDEPOSISJON Sideposisjon 10 0..1
LRAVSTANDSIDE Real 10 0..1
LRHØYDEPOSISJON Høydeposisjon 0..1
IDENT Identifikasjon 1..1
Name Type English Description
felt CharacterString
lineærReferanseMetode LineærReferanseMetode
posisjon Real
retning Retningskode
sideposisjon Sideposisjon
avstandSide Real
høydeposisjon Høydeposisjon
lenkesekvens Identifikasjon

Vis LineærPosisjonPunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 0 ..1
LineærReferanseMetode 0 ..1
Real 1 ..1
Retningskode 0 ..1
Sideposisjon 0 ..1
Real 0 ..1
Høydeposisjon 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1