Skred aktsomhetsområder

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen dekker aktsomhetsområder for skred. Skredtyper inkludert i leveransene fra NVE inkluderer per i dag jord- og flomskred, snøskred, snø- og steinskred og steinsprang. Hovedobjekttypen for aktsomhetsområder for skred er PotensieltSkredfareOmr. Enkelte aktsomhetskartlegginger skiller mellom potensielle utløsnings- og utløpsområder. I så tilfelle er dataene inndelet i objekttyper som reflekterer dette (objekttypene UtlosningOmr og UtlopOmr).

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Skredaktsomhet/1.1

Viser treff 1 - 17 av 17

GeolAvgrLinje objekttype

generell avgrensning av geologisk objekt


PotensieltSkredfareOmr objekttype

areal hvor det er en potensiell fare for ulike typer skred. Skiller ikke på utløsnings- og utløpsområder. -- Definition -- area where there is a potential avalanche/landslide hazard


Kartbladkant objekttype

avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling


SkredAktsomhetFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.


UtlosningOmr objekttype

område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred


NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Kartblad objekttype

dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare


UtlopOmr objekttype

areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses Merknad: Alle typer skred -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs


Skredtype kodeliste

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these


SkredfareVurdering kodeliste

grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGI sin geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. -- Definition - - rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings , geothecnical conditions, climate and other landslide related information


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


JaNei kodeliste

enkel kodeliste med alternativene Ja og Nei. Alternativ til å bruke den generelle datatypen Boolean.


TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning