Skredtype AvalancheLandslideType SKREDTYPE

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse
what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Steinsprang Steinsprang, steinblokker < 100 m3 3
Andre løsmasseskred Andre løsmasseskred 13
Snøskred, uspesifisert Snøskred, uspesifisert 20
Snø- og steinskred Snø- og steinskred 24
Verdi Navn Beskrivelse
3 Steinsprang Steinsprang, steinblokker &lt; 100 m3
13 Andre løsmasseskred Andre løsmasseskred
99 Snøskred, uspesifisert Snøskred, uspesifisert
24 Snø- og steinskred Snø- og steinskred
Name Description Code value
Rock fall &lt; 100 m3 Rock fall
Other soil slides Other soil slides
Not specified Not specified
Snow and rock avalanche Snow and rock avalanche

Vis Skredtype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1