SkredAktsomhetFellesegenskaper

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
skredType hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren Skredtype (kodeliste) 1..1
skredfareVurdering grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGIs geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. SkredfareVurdering (kodeliste) 0..1
temaKvalitet kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering TemaKvalitet (kodeliste) 0..1
målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon Målemetode (kodeliste) 0..1
NVEFellesegenskaper
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
SKREDTYPE Skredtype 2 1..1
SKREDFAREVURD SkredfareVurdering 1 0..1
TEMAKVAL TemaKvalitet 14 0..1
MÅLEMETODE Målemetode 2 0..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
opphav CharacterString
skredType Skredtype
skredfareVurdering SkredfareVurdering rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings, geothecnical conditions, climate and other landslide related information
temaKvalitet TemaKvalitet
målemetode Målemetode method on which registration of position is based

Vis SkredAktsomhetFellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Skredtype 1 ..1
SkredfareVurdering 0 ..1
TemaKvalitet 0 ..1
Målemetode 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype PotensieltSkredfareOmr supertype SkredAktsomhetFellesegenskaper
arv subtype UtlopOmr supertype SkredAktsomhetFellesegenskaper
arv subtype UtlosningOmr supertype SkredAktsomhetFellesegenskaper
arv subtype SkredAktsomhetFellesegenskaper supertype NVEFellesegenskaper