NVEFellesegenskaper

objekttype

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
førsteDigitaliseringsdato dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet. DateTime 0..1
opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
FØRSTEDIGITALISERINGSDATO DateTime 0..1
OPPHAV CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
førsteDigitaliseringsdato DateTime
opphav CharacterString

Vis NVEFellesegenskaper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SkredAktsomhetFellesegenskaper supertype NVEFellesegenskaper