SkredfareVurdering SKREDFAREVURD

kodeliste

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet

grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGI sin geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare.
rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings , geothecnical conditions, climate and other landslide related information
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Potensielt fareområde for skred Område som pga. terrenghelning har en teoretisk, potensiell skredfare. Skråninger og skrenter høgere enn 30 meter og lengre enn 50-100 meter vil normalt være med der kartgrunnlaget er i målestokk 1 : 50.000. Områder der det er en helt åpenbarfare for andre typer skred er også tatt med. I terreng med helning mellom 20 og 30 grader kan faregrensene være vanskelig å fastlegge. De kan her innbefatte også areal som reelt sett ikke er skredfarlig. 1
Liten eller ingen fare for skred Skredfaren er vurdert til å være liten eller ikke tilstede 2
Faren for skred ikke vurdert Skredfaren er vurdert til å være liten eller ikke tilstede 3
Verdi Navn Beskrivelse
Potensielt fareområde for skred Område som pga. terrenghelning har en teoretisk, potensiell skredfare. Skråninger og skrenter høgere enn 30 meter og lengre enn 50-100 meter vil normalt være med der kartgrunnlaget er i målestokk 1 : 50.000. Områder der det er en helt åpenbarfare for andre typer skred er også tatt med. I terreng med helning mellom 20 og 30 grader kan faregrensene være vanskelig å fastlegge. De kan her innbefatte også areal som reelt sett ikke er skredfarlig.
Liten eller ingen fare for skred Skredfaren er vurdert til å være liten eller ikke tilstede
Faren for skred ikke vurdert Skredfaren er vurdert til å være liten eller ikke tilstede
Name Description Code value
Potensielt fareområde for skred Area where there is a theoretical, potential avalanche/landslide hazard because of sloping terrain. Slopes and cliff faces higher than 30 meters and longer than 50-100 meters will normally be included on maps where the cartographic information is suited to scale 1: 50,000. Areas where there is an obvious risk of other landslide types. In terrain with slope between 20 and 30 degree, the risk for avalanches/landslides can be difficult to determine. This areas can include no risk areas as well
Liten eller ingen fare for skred The avalanche/landslide hazard is assessed to be low or not present
Faren for skred ikke vurdert The avalanche/landslide hazard is assessed to be low or not present

Vis SkredfareVurdering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1