Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7B9AC325_6310_4939_92FA_B9A4B5BA8F95;Realisering av kodelister;;diagram;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_86EDBE3F_9E05_430f_B9D1_082CA2AA6ECC;Realisering av objekttyper;;diagram;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_CB6FCC45_0DF5_4ffd_AA47_974F512058CF;Hoveddiagram;;diagram;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_4347E33C_26DE_4319_8187_53C0E8BF9944;Pakkerealisering;;diagram;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_1A9ACD4A_5BC2_4937_B37A_2495A620C18D;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_37632BFD_B62A_4bf5_BAC1_36DE87BCC2F9;PotensieltSkredfareOmr;areal hvor det er en potensiell fare for ulike typer skred. Skiller ikke på utløsnings- og utløpsområder. -- Definition -- area where there is a potential avalanche/landslide hazard;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_48EF1071_FA9C_4ce7_9F4C_C66A66DDA1C7;Kartbladkant;avgrensningslinje for et kart som dekker et nærmere angitt geografisk område, ofte basert på en offentlig kartbladinndeling;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_6175173A_E75D_4cfd_B52E_69E11D209C52;SkredAktsomhetFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en egenskaper som benyttes i flere av skredaktsomhetsklassene. Benyttes til arv av egenskaper.;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_668A82F1_EA70_44f6_AB97_67A1E6E0C045;UtlosningOmr;område hvor skred kan utløses Merknad: Alle typer skred;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_82B0162B_882C_4a11_857B_7C981CDBCA59;NVEFellesegenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_B8D4894C_BBB8_40d4_AFED_1A67D98BCA22;Kartblad;dekning av et område kartlagt med tanke på potensiell skredfare;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_F2550B5D_D181_4038_A67A_FD954265C422;UtlopOmr;areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses Merknad: Alle typer skred -- Definition -- area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs;objekttype;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_02EF6008_3BEA_42df_9A9C_227C1541386F;Skredtype;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;kodeliste;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_0D9EFC62_2155_42df_9453_713716528DFD;SkredfareVurdering;grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGI sin geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. -- Definition - - rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings , geothecnical conditions, climate and other landslide related information;kodeliste;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_6DAE885B_9B88_4892_8346_049C2D7A9321;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_98C1D6FD_7DB7_45cc_9CFE_FEDCE26D0F1F;JaNei;enkel kodeliste med alternativene Ja og Nei. Alternativ til å bruke den generelle datatypen Boolean.;kodeliste;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_A3B18AD4_8834_4281_B534_83ADA75A97A7;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder EAID_1A9ACD4A_5BC2_4937_B37A_2495A620C18D;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\GeolAvgrLinje EAID_37632BFD_B62A_4bf5_BAC1_36DE87BCC2F9;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\PotensieltSkredfareOmr EAID_48EF1071_FA9C_4ce7_9F4C_C66A66DDA1C7;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\Kartbladkant EAID_6175173A_E75D_4cfd_B52E_69E11D209C52;skredType;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_6175173A_E75D_4cfd_B52E_69E11D209C52;skredfareVurdering;grov angivelse av hvor skredutsatt et område er Merknad: Inndelingen er benyttet i utarbeidelsen av faresonekart for stein- og snøskred. Disse er basert på NGIs geomorfologisk tolkning av terrengformene på kart, flybilder og i terrenget, grunnundersøkelse, vurdering av klimatiske forhold, opplysninger fra kilder og generell kunnskap om skredfare. -- Definition -- rough indication of how exposed an area is to avalanches and rock falls. Note: The classification has been used in the preparation of hazard zone maps for rock and snow avalanches. These are based on NGI's geomorphological interpretation of the terrain on maps, aerial photographs and in the field, drillings, geothecnical conditions, climate and other landslide related information;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_6175173A_E75D_4cfd_B52E_69E11D209C52;temaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_6175173A_E75D_4cfd_B52E_69E11D209C52;målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\SkredAktsomhetFellesegenskaper EAID_668A82F1_EA70_44f6_AB97_67A1E6E0C045;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\UtlosningOmr EAID_82B0162B_882C_4a11_857B_7C981CDBCA59;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\NVEFellesegenskaper EAID_82B0162B_882C_4a11_857B_7C981CDBCA59;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\NVEFellesegenskaper EAID_B8D4894C_BBB8_40d4_AFED_1A67D98BCA22;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\Kartblad EAID_B8D4894C_BBB8_40d4_AFED_1A67D98BCA22;kartbladindeks;kartbladreferanse;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\Kartblad EAID_B8D4894C_BBB8_40d4_AFED_1A67D98BCA22;kartbladnavn;navn på kartbladet;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\Kartblad EAID_B8D4894C_BBB8_40d4_AFED_1A67D98BCA22;kartlagt;hvorvidt området kartbladet dekker er kartlagt med tanke på potensiell skredfare fra snø- og steinskred;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\Kartblad EAID_F2550B5D_D181_4038_A67A_FD954265C422;område;objektets utstrekning;egenskap;1.1;Erstattet;Skred aktsomhetsområder;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skred aktsomhetsområder\UtlopOmr