Beite-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest. Spesifikasjonen omfatter områder beitelaget til vanlig benytter som beiteareal., ikke de formelle (slik som beiterettighetsgrenser mv.)

Viser treff 1 - 12 av 12BeitelagFellesGr objekttype

avgrensning av et beitelag felles område -- Definition -- delimitation of grazing cooperative common area


BeitelagFiktGr objekttype

fiktiv avgrensning av to beitelag som overlapper hverandre Merknad: Områdene blir digitalisert som to figurer som ligger inntil hverandre (med andre ord ikke overlappende figurer). Grensa som er felles for disse to områdene betegnes ?fiktiv grense beitelag?. -- Definition -- fictitious delimitation of two grazing cooperative areas which overlap


BeitebesetningGr objekttype

avgrensning av et beitebesetningsområde -- Definition -- delimitation of a grazing stock area


BeiteTekniskInnretning objekttype

byggverk, veier og anlegg som brukes og vedlikeholdes av beitelagene for deres bruk av beiteområdene -- Definition -- buildings, roads and facilities which are used and maintained by the grazing cooperatives for their use of the grazing areas


Beitelag objekttype

areal som benyttes av et beitelag Merknad: Beitelaget kan være delt i flere mindre områder. -- Definition -- area which is used by a grazing cooperative


BeitelagFellesOmr objekttype

areal som benyttes av to eller flere beitelag, det vil si der beitelag overlapper hverandre -- Definition -- area which is used by two or more grazing cooperatives, that is, where grazing cooperative areas overlap


Beitebesetning objekttype

areal der beitedyr tilhører en eier Merknad: Jfr. landbrukseiendom i Landbruksregisteret, beiter. -- Definition -- area where the grazing livestock belong to one owner


BeitelagGr objekttype

avgrensning av et beitelagsområde -- Definition -- delimitation of a grazing cooperative area


BeiteTekniskInnretningGr objekttype

avgrensning av et beiteteknisk innretningsområde -- Definition -- delimitation of the area of a technical installation for grazing


UtmarkbeiteAnleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite