Beitebesetning GrazingStock

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

areal der beitedyr tilhører en eier Merknad: Jfr. landbrukseiendom i Landbruksregisteret, beiter.
area where the grazing livestock belong to one owner
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
posisjon temakode Punkt 0..1
matrikkelnummer sammensatt egenskap som inneholder matrikkelkommune, gårdsnummer og bruksnummer Matrikkelnummer (datatype) 0..1
- bruksnummer bruksnummer Integer 1..1
- festenummer festenummer Integer 0..1
- gårdsnummer gårdsnummer Integer 1..1
- matrikkelkommune angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner Matrikkelkommune (kodeliste) 1..1
- seksjonsnummer seksjonsnummer Integer 0..1
utmarkbeiteDyreslag spesifikasjon av hvilket dyreslag som beiter innenfor et område CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 0..1
Punkt Punkt 0..1
MATRIKKELNUMMER Matrikkelnummer 0..1
UB_DYRESL CharacterString 30 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
matrikkelnummer Matrikkelnummer cadastralNumber composite attribute containing cadastral municipality, land number and title number
utmarkbeiteDyreslag CharacterString roughGrazingLivestockType specification of which type of livestock grazes within an area

Vis Beitebesetning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
Matrikkelnummer 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Beitebesetning 1..2 avgrensning BeitebesetningGr 0..*
assosiasjon Beitelag 1 besetning Beitebesetning 1..*