ArtForvaltningsinteresse

objekttype

Miljødirektoratet Utkast

Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
aktivitet angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl. AktivitetKode (kodeliste) 0..*
antallObservasjoner Antall observasjoner Integer 0..1
artsgruppe Angivelse av hvilken artsgruppe arten tilhører Artsgruppe (kodeliste) 0..1
datoFra Startdato for registreringen DateTime 0..1
datoTil Sluttdato for registreringen DateTime 0..1
faktaark Lenke til faktaark CharacterString 1..1
forvaltningskategori Angivelse av forvaltningskategori Forvaltningskategori (kodeliste) 1..1
geografiskPresisjon Angis i hele meter og kan representere forskjellige forståelser av geografisk presisjon, avhengig av hvordan originaldata er etablert. Generelt for flater vil gjelde at presisjon er et uttrykk for observatørens oppfatning av hvor nøyaktig objektet er geografisk avgrenset/omsluttet på kart i forhold til de faktiske forhold i terrenget. Dette vil også gjelde punktdata i en rekke tilfeller. For punktdata er presisjonen avstanden (radius) mellom midtpunktkoordinatene for det observerte objektet og yttergrensa for det arealet (sirkelflaten) som punktet representerer. Integer 0..1
kriterium Ulike kriterier for utvalg Utvalgskriterium (datatype) 0..1
- ansvarsart Ansvarsart; Norge har mer enn 25% av arten europeiske bestand JaNei (kodeliste) 0..1
- fredetArt Fredet art i medhold av naturmangfoldloven JaNei (kodeliste) 0..1
- fremmedArt Fremmed art i Fremmedartslista (Artsdatabanken); kategoriene Svært høy risiko (SH) og Høy risiko (HI) JaNei (kodeliste) 0..1
- nærTruetArt Nær truet art (NT) i Norsk rødliste JaNei (kodeliste) 0..1
- prioritertArt Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven JaNei (kodeliste) 0..1
- spesiellØkologiskForm Spesiell økologisk form; former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse som ikke vurderes i rødlisten JaNei (kodeliste) 0..1
- spesieltHensynskrevendeArt Annen spesielt hensynskrevende art; andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet JaNei (kodeliste) 0..1
- truetArt Truet art i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken); kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) JaNei (kodeliste) 0..1
listeStatus statuskoder hentet fra Norsk Rødliste for arter og Fremmedartslista ListeStatus (kodeliste) 1..1
norskNavn Norsk navn på arten NorskNavn (kodeliste) 0..1
område objektets utstrekning - artsdata område, for eksempel Flate 0..1
posisjon sted som objektet eksisterer på - artsdata punkt, kan være enkeltobservasjoner eller registreringer Punkt 0..1
vitenskapeligNavn Vitenskapelig navn VitenskapeligNavn (kodeliste) 1..1
vitenskapeligNavnId Integer 1..1
Fellesegenskaper_Art
datafangstdato DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Identifikasjon (datatype) 1..1
- LOKALID CharacterString 100 1..1
- NAVNEROM CharacterString 100 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer (kodeliste) 4 0..*
AktivitetKode 0..*
ANTALL_OBSERVASJONER Integer 0..1
Artsgruppe 0..1
DATO_FRA DateTime 0..1
DATO_TIL DateTime 0..1
FAKTAARK CharacterString 100 1..1
Forvaltningskategori 1..1
GEOGR_PRESISJON Integer 12 0..1
Utvalgskriterium 0..1
ListeStatus 1..1
NorskNavn 0..1
Flate 0..1
Punkt 0..1
VitenskapeligNavn 1..1
TAKSONVITNAVN_ID Integer 1..1
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon (datatype)
- lokalId CharacterString localId
- navnerom CharacterString namespace
kommune Kommunenummer (kodeliste)
aktivitet AktivitetKode
antallObservasjoner Integer
artsgruppe Artsgruppe
datoFra DateTime
datoTil DateTime
faktaark CharacterString
forvaltningskategori Forvaltningskategori
geografiskPresisjon Integer
kriterium Utvalgskriterium
listeStatus ListeStatus
norskNavn NorskNavn
område Flate extent
posisjon Punkt position
vitenskapeligNavn VitenskapeligNavn
vitenskapeligNavnId Integer

Vis ArtForvaltningsinteresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
AktivitetKode 0 ..*
Integer 0 ..1
Artsgruppe 0 ..1
DateTime 0 ..1
DateTime 0 ..1
CharacterString 1 ..1
Forvaltningskategori 1 ..1
Integer 0 ..1
Utvalgskriterium 0 ..1
ListeStatus 1 ..1
NorskNavn 0 ..1
Flate 0 ..1
Punkt 0 ..1
VitenskapeligNavn 1 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning ArtForvaltningsinteresseGrense 0..* ArtForvaltningsinteresse 1..2
arv subtype ArtForvaltningsinteresse supertype Fellesegenskaper_Art