Fellesegenskaper_Art

objekttype

Miljødirektoratet Utkast

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datafangstdato DateTime 0..1
identifikasjon unik identifikasjon av et objekt Identifikasjon (datatype) 1..1
- lokalId lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. CharacterString 1..1
- navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no CharacterString 1..1
kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. Kommunenummer (kodeliste) 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAFANGSTDATO DateTime 0..1
Identifikasjon 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 0..*
Name Type English Description
datafangstdato DateTime
identifikasjon Identifikasjon
kommune Kommunenummer

Vis Fellesegenskaper_Art i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
Identifikasjon 1 ..1
Kommunenummer 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ArtForvaltningsinteresse supertype Fellesegenskaper_Art