Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_ECE8C588_1E82_4be1_8452_8F522C4602F2;Hoveddiagram;;diagram;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_6F8A74DA_6413_4a9e_A519_AA41A94AAD30;Datatyper og kodelister;;diagram;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_55F06341_D9C2_4909_800E_7523DE34A3B8;ArtForvaltningsinteresseGrense;avgrensning av en artslokalitet;objekttype;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_9B3BD37D_1B49_4f24_8672_91DC1B0C241E;Fellesegenskaper_Art;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype;objekttype;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;ArtForvaltningsinteresse;Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).;objekttype;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;Utvalgskriterium;Ulike kriterier for utvalg;datatype;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_BEB898BD_B63D_4edf_BDB6_35517752A8B6;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.;datatype;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_164B3C52_B3F9_4c96_9EE3_7C4D9362B576;NorskNavn;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_2931154B_8618_4a5d_B1D1_EB4DCD555305;Forvaltningskategori;kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. Inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.;kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_3B1FC111_9CFB_4437_A802_F58234D79D84;JaNei;erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester;kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_5C9256AC_518F_445d_9985_62C8A589C8BC;ListeStatus;statuskoder hentet fra Norsk Rødliste for arter og Fremmedartslista;kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_B8822465_11DB_47d0_AE4D_9C05C36FB5AB;Artsgruppe;angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling;kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_C39EB928_E294_40aa_A717_6711F4B8FEEE;VitenskapeligNavn;"kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste ""WS_Artsnavnebase"" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx";kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_CCC2BA7C_1B48_4810_8FED_DA2F781C16CA;AktivitetKode;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.;kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_FF28E64C_5331_4b93_81F2_C1CC3DDC864F;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0 EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;ansvarsart;"Ansvarsart; Norge har mer enn 25% av arten europeiske bestand";egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;fredetArt;Fredet art i medhold av naturmangfoldloven;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;fremmedArt;"Fremmed art i Fremmedartslista (Artsdatabanken); kategoriene Svært høy risiko (SH) og Høy risiko (HI)";egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;nærTruetArt;Nær truet art (NT) i Norsk rødliste;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;prioritertArt;Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;spesiellØkologiskForm;"Spesiell økologisk form; former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse som ikke vurderes i rødlisten ";egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;spesieltHensynskrevendeArt;"Annen spesielt hensynskrevende art; andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet";egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_4499A219_039D_4da8_A338_552C97FDED10;truetArt;"Truet art i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken); kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU)";egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Utvalgskriterium EAID_55F06341_D9C2_4909_800E_7523DE34A3B8;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresseGrense EAID_9B3BD37D_1B49_4f24_8672_91DC1B0C241E;datafangstdato;;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Fellesegenskaper_Art EAID_9B3BD37D_1B49_4f24_8672_91DC1B0C241E;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Fellesegenskaper_Art EAID_9B3BD37D_1B49_4f24_8672_91DC1B0C241E;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Fellesegenskaper_Art EAID_BEB898BD_B63D_4edf_BDB6_35517752A8B6;lokalId;lokal identifikator av et objekt Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Identifikasjon EAID_BEB898BD_B63D_4edf_BDB6_35517752A8B6;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0 Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\Identifikasjon EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;aktivitet;angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl. ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;antallObservasjoner;Antall observasjoner;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;artsgruppe;Angivelse av hvilken artsgruppe arten tilhører;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;datoFra;Startdato for registreringen;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;datoTil;Sluttdato for registreringen;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;faktaark;Lenke til faktaark;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;forvaltningskategori;Angivelse av forvaltningskategori;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;geografiskPresisjon;Angis i hele meter og kan representere forskjellige forståelser av geografisk presisjon, avhengig av hvordan originaldata er etablert. Generelt for flater vil gjelde at presisjon er et uttrykk for observatørens oppfatning av hvor nøyaktig objektet er geografisk avgrenset/omsluttet på kart i forhold til de faktiske forhold i terrenget. Dette vil også gjelde punktdata i en rekke tilfeller. For punktdata er presisjonen avstanden (radius) mellom midtpunktkoordinatene for det observerte objektet og yttergrensa for det arealet (sirkelflaten) som punktet representerer.;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;kriterium;Ulike kriterier for utvalg ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;listeStatus;statuskoder hentet fra Norsk Rødliste for arter og Fremmedartslista;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;norskNavn;Norsk navn på arten;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;område;objektets utstrekning - artsdata område, for eksempel ;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;posisjon;sted som objektet eksisterer på - artsdata punkt, kan være enkeltobservasjoner eller registreringer;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;vitenskapeligNavn;Vitenskapelig navn;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse EAID_BED5C48E_2956_409c_B3C0_9B47E2FD7E95;vitenskapeligNavnId;;egenskap;2.0;Utkast;ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\ArterNasjonalForvaltningsinteresse-2.0\ArtForvaltningsinteresse