Utvalgskriterium UTVALGSKRITERIUM

datatype

Miljødirektoratet Utkast

Ulike kriterier for utvalg
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ansvarsart Ansvarsart; Norge har mer enn 25% av arten europeiske bestand JaNei (kodeliste) 0..1
fredetArt Fredet art i medhold av naturmangfoldloven JaNei (kodeliste) 0..1
fremmedArt Fremmed art i Fremmedartslista (Artsdatabanken); kategoriene Svært høy risiko (SH) og Høy risiko (HI) JaNei (kodeliste) 0..1
nærTruetArt Nær truet art (NT) i Norsk rødliste JaNei (kodeliste) 0..1
prioritertArt Prioritert art i medhold av naturmangfoldloven JaNei (kodeliste) 0..1
spesiellØkologiskForm Spesiell økologisk form; former eller underarter av arter av nasjonal forvaltningsinteresse som ikke vurderes i rødlisten JaNei (kodeliste) 0..1
spesieltHensynskrevendeArt Annen spesielt hensynskrevende art; andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgt av Miljødirektoratet JaNei (kodeliste) 0..1
truetArt Truet art i Norsk rødliste for arter, Norge (Artsdatabanken); kategoriene Kritisk truet (CR), Sterkt truet (EN) og Sårbar (VU) JaNei (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ANSVARSART JaNei 0..1
FREDET_ART JaNei 0..1
FREMMED_ART JaNei 0..1
NÆR_TRUET_ART JaNei 0..1
PRIORITERT_ART JaNei 0..1
SPES_ØKOL_FORM JaNei 0..1
SPES_HENSYN_ART JaNei 0..1
TRUET_ART JaNei 0..1
Name Type English Description
ansvarsart JaNei
fredetArt JaNei
fremmedArt JaNei
nærTruetArt JaNei
prioritertArt JaNei
spesiellØkologiskForm JaNei
spesieltHensynskrevendeArt JaNei
truetArt JaNei

Vis Utvalgskriterium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1
JaNei 0 ..1