Fastmerker-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder for alle typer varige fastmerker uansett målemetode. Dette gjelder trigonometriske punkt, polygonpunkt, nivellementspunkt, gravimetripunkt, fjernpunkt, etc,etc,etc, og bygger på et arbeid utført av NGO på oppdrag fra Miljøverndep. på midten av 80-tallet, som nå er komplettert og samordnet standarden for fastmerkenummerering og fastmereregister, versjon 2.0, men med noen tillegg

Viser treff 1 - 9 av 9

TypeStatus kodeliste

fastmerkets status Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister. -- Definition - - status of the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register.


FastmerkeHøydeRef kodeliste

beskrivelse av punktet for høydereferenser, dvs hva høyden refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.26). -- Definition - - description of point for height references, i.e. what the height refers to Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.26).


SignalType kodeliste

fastmerkets signaltype -- Definition - - the signal type of the survey control station


PunktType kodeliste

beskrivelse av fastmerkets punkttype Merknad: I norm for fastmerkeregister og fastmerkenummer har punkttype kodene P, Q og R avhengig av selve nummeret. I denne standarden benyttes punkttype P for polygonpunkt uavhengig av selve nummeret. -- Definition - - description of the point type of the survey control station Note: In the norm for survey control station register and survey control station number, point type has the codes P, Q and R depending on the actual number. In this standard, the point type P is used for the traverse point regardless of the number.


BoltType kodeliste

type bolt Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.10). -- Definition - - type of bolt Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.10).


MaterialeBolt kodeliste

type materiale som bolten består av Merknad:For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.11). -- Definition - - type of material for the bolt ote: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.11).


FastmerkeInstitusjon kodeliste

angivelse av den institusjon som har etablert fastmerket Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.5) -- Definition - - designation of the insitution that has established the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.5)


FastmerkeUnderlag kodeliste

type underlag som fastmerke står i Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.13) -- Definition - - type of foundation for the survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.13)


FastmerkeSentrumRef kodeliste

beskrivelse av punktet for sentrumsreferansen, dvs hva på fastmerket nord- og øst-koordinaten refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.16) -- Definition - - description of the point for the centre reference, i.e. to what on the survey control station do the north and east coordinates refer Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.16)