Villreinområder

Miljødirektoratet Gyldig 20141201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Formålet med spesifikasjonen er å spesifisere innhold og kvalitetskrav til etablering og distribusjon av digitale data for villreinområder slik at etablering skjer på grunnlag av samme krav og retningslinjer og kan lagres og distribueres i nasjonal database på harmonisert form. Produktspesifikasjonen skal kunne brukes uavhengig av filformat.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/Produktspesifikasjon/Villrein/1.0

Viser treff 1 - 13 av 13

BmForvaltningskategori_Rein kodeliste

kategorisering i ulike grader av forvaltningsinteresse. inndelingen følger av utvalgskriteriene, slik at hvert utvalgskriterium medfører en bestemt forvaltningskategori.


Fylkesnummer kodeliste

offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen


TaksonVitNavn_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmFunntype kodeliste

angir hvilket grunnlag oppføringen bygger på, jf basisOfRecord i Darwin Core


BmFunksjonsperiode kodeliste

angir årstiden som registreringen gjelder for Eksempel: Rasteplass for fugler på trekk høst/vår


TaksonNorskNavn_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmUtvalgskriterium kodeliste

kriterier for utvalg av arter med forvaltningsstatus


TaksonID_Rein kodeliste

kodelisten eies og vedlikeholdes av Artsdatabanken og er tilgjengelig som tjeneste "WS_Artsnavnebase" på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Webservices.aspx


BmGruppe kodeliste

angir typen organisme i henhold til en forvaltningsmessig fornuftig inndeling


BmAktivitet kodeliste

angir type aktivitet som er knyttet til observasjonen/forekomsten. Er bare aktuelt for arter som er mobile og kan ha flere ulike aktiviteter, f.eks. fugl.


Kommunenummer_40 kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon