FKB-AR5

Norsk institutt for bioøkonomi Ukjent 4.02-2011-12-01

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 21 av 21

ArealressursArealtype kodeliste

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning -- Definition - - main categorization according to criteria for vegetation, natural drainage and cultural impact


ArealressursAvgrensingType kodeliste

informasjon om grense som er henta fra annet datasett -- Definition - - information relating to boundary retrieved from another set of data


ArealressursFlate objekttype

et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem -- Definition -- a continuous area which has been assigned the same attribute values in accordance with an area resource classification system


ArealressursGrense objekttype

avgrensing for en eller to arealressursflater -- Definition -- delimitation for one or two area resource surfaces


ArealressursGrenseFiktiv objekttype

avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier -- Definition -- delimitation between two area resource surfaces with identical attribute values


ArealressursGrunnforhold kodeliste

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket -- Definition - - categorization according to thickness, type and distribution of the soil cover


ArealressursKartstandard kodeliste

informasjon om hvilket klassifikasjonssystem som er brukt -- Definition - - information concerning which classification system has been used


ArealressursSkogbonitet kodeliste

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke -- Definition - - categorization according to the area's ability to produce wood


ArealressursTreslag kodeliste

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær -- Definition - - categorization according to the distribution of the crown cover between coniferous and deciduous trees


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FellesegenskaperFiktiv objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.KantUtsnitt objekttype

avgrensning av et utsnitt -- Definition -- delimitation of a viewKopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Registreringsversjon datatype

angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette.Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen